REINHARD ZU­BA

TE­LE­KOM AUS­TRIA

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Do­sa­daš­nji član Upra­ve i glav­ni di­rek­tor za mar­ke­ting, pro­da­ju i služ­bu za korisnike u ope­ra­te­ru Vip­net Reinhard Zu­ba na­kon dvi­je go­di­ne vra­ća se u Beč na po­zi­ci­ju glav­nog di­rek­to­ra mar­ke­tin­ga Te­le­kom Aus­tria gru­pe. Za­mi­je­nit će ga Ma­rio Cvi­ta­no­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.