JE­SEN­SKE KO­LEK­CI­JE

VI­SO­KE MO­DE IN­S­PI­RI­RA­NE ZE­ČI­CA­MA

Poslovni Dnevnik - - Mediji&marketing -

Di­zaj­ne­ri Marc Jab­cobs, Da­vid Ko­ma i Ric­car­do Tis­ci iz Gi­ven­c­hyja u svo­jim je­sen­skim ko­lek­ci­ja­ma in­s­pi­ri­ra­li su se imi­džem Playboye­vih ze­či­ca, iz­vje­šta­va The Wall Stre­et Jo­ur­nal. Ko­lek­ci­je se te­me­lje na uskim po­ja­ča­ni kor­ze­ti­ma i krz­ne­nim pom­po­ni­ma pa pod­sje­ća­ju na fe­ti­šis­tič­ku mo­du Hug­ha Hef­ne­ra. No, za­nim­lji­vo je da Hef­ner 1960. go­di­ne ka­da je otva­rao pr­vi Playboy klub u Chi­ca­gu sa­njao je o kok­tel­ko­no­ba­ri­ca­ma u krat­kim spa­va­ći­ca­ma. Že­lja mu se ni­je is­pu­ni­la jer su spa­va­ći­ce pro­gla­še­ne pot­pu­no ne­prak­tič­ni­ma za taj po­sao. Ta­da je Il­se Ta­urins, dje­voj­ka jed­nog od inves­ti­to­ra, ina­če iz La­tvi­je, sa­ši­la vi­so­ko re­za­ni uski cr­ni kor­zet sa na­ši­ve­nim re­pi­ćem na straž­nji­ci i ze­čje uši. Ze­či­ce u Hef­ne­ro­vim klu­bo­vi­ma su pos­ta­le glo­bal­no po­pu­lar­ne a mo­gle su pri­je po­la sto­lje­ća za­ra­di­ti i po 1.000 do­la­ra na­poj­ni­ca tjed­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.