Mus­li­ma­ni l pri­pa­da­ti a dni i

Poslovni Dnevnik - - Mediji&marketing -

Ge­ne­ra­ci­ja Ame­ri­ka­na­ca mus­li­ma­na ko­ji su odras­ta­li na­kon 11. ruj­na na­la­zi se u pri­li no nes­ta­bil­nom po­lo aju. Ne­ki su pos­ta­li pred­me­tom pod­smi­je­ha u ško­la­ma ili sum­nje u zra nim lu­ka­ma. et­vr­ti u ko­ji­ma sta­nu­ju su pre­vr­nu­te na­opa ke ti­je­kom po­li­cij­skih ra­ci­ja u d ami­ja­ma i lo­kal­nim po­du­ze ima, a ne­kim is­lam­skim do­bro­tvor­nim us­ta­no­va­ma ak je za­mrz­nu­ta imo­vi­na. evi, uja­ci i stri evi su im, kao i sto­ti­ne dru­gih mus­li­ma­na, bi­li uhi iva­ni bez ikak­vog na­lo­ga, a ti­su e njih su de­por­ti­ra­ne. ijet­ko tko prou ava ovu sku­pi­nu. No, sve ve i broj so­ci­olo­ga, de­mo­gra a i os­ta­lih ko­ji prou ava­ju u in­ke 11. ruj­na na ovu ge­ne­ra­ci­ju pri­mje uje ne­ko­li­ko za­pa­nju­ju ih po­du­dar­nos­ti i obra­za­ca. Ne­ki su mla­di mus­li­ma­ni okre­nu­li le a vje­ri i uda­lji­li se od svo­je za­jed­ni­ce, pa ak i pro­mi­je­ni­li ime.

Na odre en su na in pos­ta li tra­gi ni eks­pe­ri­ment ono­ga što se do­ga a kad lju­di u jed­nom tre­nu ne­ka­mo pri­pa­da­ju, a u dru­gom vi­še ne”, iz­ja­vi­la je Mic­hel­le Fi­ne, pro eso­ri­ca psi­ho­lo­gi­je na sveu ili­štu u New Yor­ku. a stu­di­ju ko­ju je iz­ra­dio Cen­tar Abu Dha­bi Gal­lup, dvi­je tre ine mla­dih Ame­ri­ka­na­ca mus­li­ma­na iz­ja­vi­lo je ka­ko im je nji­ho­va vje­ra va na. toj sku­pi­ni na­la­zi se i ras­tu i broj pre­obra eni­ka po­put y koye ( 2 7 ), st udent ic e z d ravst ve­ne nje­ge iz Bel­svil­lea u Marylan­du. Ova sku­pi­na ne­ki­ma je zna na kao “ge­ne­ra­ci­ja 11. ruj­na”, a cilj im je vra­ti­ti li­je­pu sli­ku o is­la­mu u Ame­ri­ci. Me utim, nji ho­voj za­jed­ni­ci ne­dos­ta­je ko­he­zi­je i or­ga­ni­za­cij­skih spo­sob­nos­ti kak­vu ima­ju dru­ge vjer­ske sku­pi­ne dub­lje uko­ri­je­nje­ne u ovoj dr avi. Ame­ri ki mus­li­ma­ni uglav­nom su po eli pris­ti­za­ti u Sje­di­nje­ne Ame­ri ke Dr ave iz arap­skih i ju no­azij­skih ze­ma­lja sre­di­nom 1 0 -ih. e inom su to bi­li stru - nja­ci ko­ji su se br­zo i glat­ko pri­la­go­di­li no­vom okru ju. “Pri­rod­no

To­ga da­na, 11. ruj­na ko­je­mu ni­je po­treb­no na­vo­di­ti go­di­nu, sun­ce je zaš­lo iza raz­ru­še­nih zgra­da u jed­nom pot­pu­no dru­ga ijem svi­je­tu. Taj svi­jet obi­lje ava­le su ne­ke dru­ga ije kon­tu­re na­po­la na­pu­šte­nog gra­da.

ivot­ne jed­nad be ko­je su do­tad vri­je­di­le vi­še ni­su bi­le pri­mje­nji­ve. Ta­ko se bar ini­lo.

Da­nas, de­set go­di­na na­kon što pa­li vi­so­ki tor­nje­vi u New Yor­ku, Pen­ta­gon raz­re­zan na­po­la, a pre­us­mje­re­ni zra­ko­plov pao na po­lje po­red Shan­k­svil­lea u Pen­n­syl­va­ni­ji, lju­di se sje aju gdje su bi­li kad su uli da se do­go­di­lo ono ne uve­no.

Sje anja su i da­lje svje a i pre­bol­na. Drh­ta­ja tla, zi­da di­ma ko­ji je pri­gu­šio sun evu svje­tlost, pra­ši­ne ko­ja gu­ši, lju­di ko­ji se ba­ca­ju u po­nor ne­pre alje­nog gu­bit­ka ljud­skih ivo­ta i ep­skih ju­na kih ino­va.

Pre­op­te­re enih te­le on­skih li­ni­ja ko­je ih ni­su mo­gle spo­ji­ti s oni­ma ko­ji ima­ju od­go­vo­re.

Lju­di ko­ji u auto­mo­bi­li­ma slu­ša­ju ra­dio, iz­vje­šta­ja o još zra­ko­plo­va na ne­bu, stra­ha od još ubo­ji­ca ko­ji do­la­ze.

Ta­ko er, sje aju se bol­nih da­na, tje­da­na i mje­se­ci na­kon to­ga.

Lju­di ko­ji ku­pu­ju pa­do­bra­ne i ka­nue ka­ko bi se slje­de i put na vri­je­me spa­si­li. Po­tra­ge za os­ta­ci­ma ko­ja kao da je tra­ja­la ci­je­lu vje - nost. Spro­vo­da za spro­vo­dom.

Na­pa­di su iz te­me­lja iz­mi­je­ni­li ivo­te obi­te­lji, o eva, maj­ki, mu eva, ena, dje­ce go­to­vo 3000 lju­di ko­ji se tog kob­nog da­na ni­su vra­ti­li ku i. Pa­ul Si­mon iz­ja­vio je ka­ko ne zna ho e li ika­da vi­še us­pje­ti sni­mi­ti al­bum.

ed­na je ena na mjes­tu oda­va­nja po as­ti na­pi­sa­la ka­ko joj je ao što je ro­di­la dje­cu, što je tak­vu ne­vi­nost do­ni­je­la na ovaj svi­jet ko­ji joj vi­še ni­je shvat­ljiv.

No, iz­me u o eki­va­nja i stvar­nos­ti otvo­rio se po­nor. Pro­ro ans­tva o do­dat­nim na­pa­di­ma na Sje­di­nje­ne me­ri ke Dr ave ni­su se obis­ti­ni­la, bar ne još.

eki­va­lo se da e se pro­mi­je­ni­ti to­li­ko stva­ri ko­je se još ni­su pro­mi­je­ni­le. New York, ko­ji po svo­joj na­ra­vi ne­upit­no pri­hva a sve­ko­li­ke raz­li itos­ti, bio je vo­ljan po­mi­ri­ti se s 11. ruj­nom i nas­ta­vi­ti ivje­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.