je­la umje ni a i lo ena u mu eju oje su ne o na iva­li

Poslovni Dnevnik - - Mediji&marketing -

O ed­ne e eri u pro­sin­cu . go­di­ne tro­ji­ca umjet­ni­ka iz uk­la su se iz sta­re ze­le­ne ol­ks agen u e i spre­jom is­pi­sa­li s oja ime­na Herr n am oa ron­kie na pro elje Okru nog mu­ze­ja umjet­nos­ti os nge­le­sa dak­le u iti pris oji­li mu­zej kao las­ti­to umjet­ni ko dje­lo pot­pi­sa ši se na nje­ga. lje­de eg se ju­tra Harr am oa jr. ra­tio na is­to mjes­to s et rtom la­ni­com sku­pi­ne Pat­ssi al­dez i o je­ko je io na ede­ni in o - to­gra ira­njem nje ka­ko po­zi­ra u uskim hla ama i ja rko cr enoj ma­ji­ci. O aj in umjet­ni ke sku­pi­ne poz­na­te pod ime­nom sco sadr a ao je s a o ilje ja nji­ho og sti­la ijes za ra­nje­no spret­nu i eko­no­mi nu kon­cep­tu­al­nost a i io je sni­man u Holl oodu pa se ak i sla ni nat­pis u da­lji­ni idio na oto­gra ija­ma.

por­ni in ni­je za­mi­je­tio go­to o nit­ko osim sa­mih la­no a sku­pi­ne ko­ji su sa­mi se i odu ijek ili naj olja pu li­ka. oto o et i r i de­set­lje a kas­ni­je is­ti onaj mu­zej ko­jeg je o a sku­pi­na na­gr­di­la jer nje­go a ra­ta ni­su ila ot ore­na za umjet­ni­ke nji­ho og ti­pa mek­si ke me­ri­ka nce pri­pad­ni ke rad­ni kog st a le a si ro­maš­ne ez po­što a nja pre­ma i ko­me po­li­ti ki ak­ti ne sa­da ne sa­mo da ih poz­dra lja e is­pred njih pros­ti­re cr eni te­pih. zlo a pod na­zi om sco eli­ta op­skur­no­ga re­tros­pek­ti a .- . pr i pre­gled ra­da spor­ne sku­pi­ne ot ori­la se . ruj­na u Okru nom mu­ze­ju umjet­nos­ti os nge­le­sa u sklo­pu z i anja Pa­ci i ko stan­dard­no ri­je­me ti­je­kom ko­je­ga se di­ljem ju ne Ka­li or­ni­je ot ara pre­ko za­jed­ni kih iz­lo i ka­ko i se is­pri ala pri a o pos­li­je­rat­noj umjet­nos­ti u os nge­le­su.

Pri a o sku­pi­ni sco dio je po ijes­ti umjet­nos­ti hi­ca­no iz -ih i -ih. li za­pra o po i a još i du lje. O o je ila sku­pi­na umjet­ni ka ko­ju ni­je po­go­ni­la sa mo nji­ho a mar­gi­na li­zi­ra nost e i otu enost od sa­mog umjet­ni - kog po­kre­ta hi­ca­no. Ka­ko nam je opi­sao am oa la­no i su se pod rg­nu­li sa mo­na­met­nu­tom iz­g­nanst u a sma­tra­li su ka­ko je naj olji na in da po­ka u s oju umjet­ni ku slo odu i iz­ra­ze so - li­dar­nost s na­po­ri­ma mek­si kih me­ri­ka­na­ca pa­ra­dok­sal­no od aci anje e eg di­je­la umjet­nos­ti mek­si kih me­ri­ka­na­ca.

Ti­je­kom in­ter jua . go­di­ne za mit­h­so­ni­ano ar­hi ame­ri - ke umjet­nos­ti je­dan od os­ni a a sku­pi­ne umjet­nik ko­ji se na­zi a ronk po­ne­kad ro­ak ili runk opi­sao je o aj ko­lek­ti kao gla­si­nu za mno­go lju­di na du­go re­me­na i s oje rs­no raz­miš­lja­nje po­put o is­ni ka i l i per er t ita . Os­ta­li hi­ca­no umjet­ni­ci na­zi ali su nas s ako­ja­kim ime­ni­ma re­kao je.

e i sa­mo ime sco pos­ta ilo je te­me­lje nji­ho e raz­li itos­ti udu i da na špa­njol­skom ta ri­je zna i ga enje i li mu ni­na . o ne­pred idi o uli no ka­za li­šte i ud­no ato st ara­nje ugle­da o e et or­ke ko­je je za­po elo po et­kom -ih a ko­je se sas­to­ja lo od upri­li a anja la nih sni­ma­nja sni­ma­nja il­mo a ka­me­rom su­per i aca­nja umjet­ni kih le­ta ka jas­no je da­lo do zna­nja da oni ne ele sa­mo iz­ra­zi­ti s oje ga enje ra­siz­mom po­li­cij­skim zlos­ta lja­njem i ijet­nam­skim ra­tom e da od rat­nost ko­ris­te kao si­ro i ma­te­ri­jal. eko­li­ko go­di­na pri­je ne­go što je ind her­man po ela oto­gra ira­ti sa­mu se e kao pro­ta­go­nis­ti­cu ne­pos­to­je ih i lmo a sca je po­kre­nu­la op­se ni opus pod na­zi om Bez il­mo a u ko­je­mu su se la­no i odi­je ali u kos­ti­me i kas­no no u na uli­ca­ma os nge­le­sa oto­gra ira li lu­de ki­ne­ma­to­gra ske pri­zo­re. Za­tim su oto­gra ije tih sni­ma­nja iz ko­jih se ni­ka­da ne e iz­ro­di­ti il­mo i sla­li pos uda kao da je ri­je o pro­mo­ti nom ma­te­ri­ja lu. Os­ni a i sku­pi­ne sco da­nas ima­ju šez­de­se­tak go­di­na. Upoz­na­li su se u sred­njoj ško­li ar ield u os nge­le­su us­ta­no i iz ko­je su pro- iz­aš­li i la­no i en­da os o os a ko­ja je pos­ta­la poz­na­ta i po ra­du u ite­lja aime­ja sca­lan­tea ko­ji je o je­ko je en il­mom tand and eli er . U jed­nom od s ojih ra­do a a na rt a ra­ta an­di iz . go­di­ne la­no i su poš­li u et rti ko­ji­ma la­da­ju an­de i upri­li ili la ne pri­zo­re zlo ina. ronk i glu­mio tru­plo na plo ni­ku okru eno po­li­cij­skim sno­po ima s je­tlos­ti. Pri­zor i oto­gra ira­li a sli­ke pos­la­li no ina­ma i te­le iz­ij­skim pos­ta­ja ma. ku­pi­na se ras­pa la usl ijed roj­nih ra zmi­ri­ca . go­di­ne. Pat­ssi al­dez je sli­ka­ri­ca dok am oa pre­da­je na Ka­li or­nij­skoj umjet­ni koj aka­de­mi­ji te je i da­lje ak­ti an umjet­nik. Wil­lie Herr n ta­ko er je sli­kar i os­ni a punk en­da os lle­ga ls. ronk je us­pješ­ni umjet­nik i sce­no­gra . am oa je re­kao ka­ko ne­ma poj­ma ho e li o a re­tros­pek­ti a u ko­na ni­ci re­zul­ti­ra­ti priz­na­njem kak o su on i nje­go i ne­ka­daš­nji su­rad­ni­ci zas­lu ili. Tko zna re­kao je. Ta­ka je i os nge­les. Pus­ti­nja pre­pu­na ata­mor­ga­na. ešto se do­go­di u jed­nom tre­nu a e u dru­gom nes­ta­ne.

HAR­RY GAMBOA JR KNJI NI­CA CEN­TRA ZA CHI­CA­NO STU IJE RI UCLA JU GO­RE)

at­ssi Val­dez iz sku­pi­ne As­co; u Los An­ge­le­su, dje­lo As­ca pod na­zi­vom “ rva ve era na­kon ve­li­kog us­tan­ka) go­re)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.