U Mum­ba­iju fil­mo­ve sni­ma­ju ene

Poslovni Dnevnik - - Mediji&marketing -

MUMB ndi­ja eda­te­lji­ca Zo a kh­tar smi­je se dok nam pri a pri u o sni­ma­te­lju s ko­jim je su­ra i ala na s om pr om il­mu lu aj­na sre a uck han­ce . aime taj je sni­ma­telj pri­je to­ga ra­dio s nje­zi­nim mla im ra­tom ar­ha­nom re­da­te­ljem i glum­cem ko­ji je u tom nje­zi­nom il­mu glu­mio gla nu ulo­gu. ok je sni­ma­telj pos­ta ljao pri­zo­re rat i ses­tra sje­di­li su iza mo­ni­to­ra. akon s akog snim­ka sni­ma­telj i se umjes­to pre­ma Zo i okre­nuo pre­ma ar­ha­nu ka­ko i pro je­rio je li s e u re­du.

Ka­da se to tre i pu­ta po­no ilo Od ela sam ga u stra­nu pri­sje­ti­la se ti­je­kom in­ter jua i rlo mu pris­toj­no rek­la da sam ja re­da­te­lji­ca o og il­ma. ko se to­mu mo e pri­la­go­di­ti sjaj­no. ko ne mo e on­da ni mi ne mo emo su­ra i ati. On se ja­ko uz udio i od­go orio. e ne ti si mi po­put ses­tre. Tu sam ga pre­ki­nu­la i rek­la a ti ni­sam ses­tra ja sam ti re­da­te­lji­ca. Mo eš li se no­si­ti s ti­me ekao je da mo e pa sa­da ne­pres­ta­no su­ra uje­mo .

Zo a je jed­na od s e e eg ro­ja re­da­te­lji­ca ko­je mi­je­nja­ju kon­tu­re Boll ooda in­dij­ske ilm­ske in- dus­tri­je sa sje­di­štem u Mum aiju. U proš­los­ti su re­da­te­lji­ce ugla - nom ile osu ene na umjet­ni ke il­mo e s ma­njim ud eti­ma. li sa­da Zo a i ne­ko­li­ci­na dru­gih ena ost aru­ju us­pje­he ta­mo gdje se oni naj iše ci­je­ne na ki­no la­gaj­na­ma. Tre­nut­ni hit u Boll oodu je nje­zin dru­gi ilm pod na­zi om Zin­da­gi a Mi­le­gi o ara amo jed­nom se i i . pu li­ka i kri­ti­ka odu­še lje­na je tim il­mom o tro­ji­ci pri­ja­te­lja ko­je pro­mi­je­ni pu­to a nje pa­njol­skom. Po eo se pri­ka­zi ati u sr­p­nju i od­mah je dos­pio na ode e mjes­to ljest ice gle­da­nos­ti u Boll oodu na sed­mo mjes­to u Bri­ta­ni­ji te pet­na­es­to u je­di­nje­nim me­ri kim r a ama za­ra­di ši mi­li­ju­na do­la­ra u pr ih pet tje­da­na pri­ka­zi anja ime je o dje pos­tao tre i hit po pi­ta­nju za­ra­de o e go­di­ne.

ije nez­na­tan roj onih ko­ji su za mi­je­ti­li ka ko je upra o ena re i ra la naj olji ol l oodsk i i l m o kom­pli­ci­ra­nom mu­škom prijateljst u u po­s­ljed­njih de­set go­di­na. ene su ta­ko er na­pi­sa­le Zin­da­gi a Mi­le­gi o ara . Pri u i sce­na­rij raz­ra­di­le su Zo a kh­tar i eema Kag­ti re­da­te­lji­ca ko­ja upra o do rša a las­ti­ti dru­gi ilm po­li­cij­sku pri u u ko­joj gla nu ulo­gu glu­mi amir Khan.

Za­nim­lji a je inje­ni­ca ka­ko za raz­li­ku od ra­ni­jih re­da­te­lji­ca o a no a ge­ne­ra­ci­ja ne sni­ma il­mo e u ijem su sre­di­štu en­ski li­ko i. Zo a je rek­la ka­ko ni­ka­da ni­je ni po­mis­li­la pret ori­ti pri­ja­te­lje u Zin­da­gi a Mi­le­gi o ara u pri­ja­te­lji­ce jer i to on­da ilo pu­no dru­ga ije pu­to anje . U in­ter juu je re­da­te­lji­ca Khan opi­sa la ilm ko­je­ga tre­nut­no pi­še kao spoj Oce­ano ih je­da­na­est i ki­daj­mo se do kra­ja . Taj e ilm po­di i tes­tos­te­ron na pot­pu­no no u ra­zi­nu rek­la je.

Mi­ra air jed­na od pr ih in­dij­skih re­da­te­lji­ca ko­ja je pos­ti­gla s jet­sku sla u rek­la je ka­ko no e re­da­te­lji­ce raz­miš­lja­ju ši­re. ji­ho i su il­mo i odraz nji­ho og s ije­ta u ko­je­mu je it­no odas­la­ti las­ti­tu po­ru­ku os oji­ti tr ište i us­pješ­no upra lja­ti .

O e il­ma­ši­ce ni­su se po­ja ile ni­ot­ku­da. Ki­ran ao iji je re­da­telj­ski pr ije­nac ne nik Mum aija u ra­ku je s glum­cem ami­rom Kha­nom dok je Zo a kh­tar k i a eda kh­ta­ra ugled­nog pis­ca i pjes­ni­ka. Ka­ko je re­kao hin­du­ski po jes­ni ar il­ma asre­en Mun­ni Ka ir o e su ene zah alju­ju i o ite­lji i pri­ja­te­lji­ma ima­le eli­ku pred­nost.

Film Ki­ran Rao “ nev­nik Mum­ba­ija po eo se pri­ka­zi­va­ti u si­je nju; nje­zin dru­gi film vi­še e ci­lja­ti na ši­ro­ku pu­bli­ku, ka e

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.