Objav­lje­ni pro­gram iz­miš­ljen? Sva sre­ća!

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

Pro­gram Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je ko­ji je osva­nuo u no­vi­na­ma je iz­miš­ljen, ka­že šef SDP-a, no ho­će li sko­ri “pra­vi” po­pra­ti­ti i ka­kav-ta­kav pro­ra­čun­ski odraz pla­no­va i ide­ja?

Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­ja svoj će pro­gram za iz­bo­re pred­sta­vi­ti na­vod­no pot­kraj ovog tjed­na. Iako ga u Sa­ve­zu za pro­mje­ne lju­bo­mor­no ču­va­ju (zbog stra­ha od pre­pi­si­va­nja ili ra­di dra­ma­tur­gi­je, te­ško je re­ći), net­ko oči­to ni­je odo­lio za­ku­ku­ri­ka­ti mi­mo or­kes­tra, ali i mi­mo pra­ve par­ti­tu­re. Šef SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić re­kao je da je objav­lje­ni pro­gram (dio ko­je­ga je npr. sma­nje­nje PDV-a) iz­miš­ljen. S ob­zi­rom na ne­do­miš­lje­no po­pu­lis­tič­ke pa i opas­ne sas­tav­ni­ce pla­na ko­ji je osva­nuo u no­vi­na­ma i iz­a­zvao op­će ra­zo­ča­ra­nje eko­no­mis­ta, sva je sre­ća da taj ni­je bio pra­vi.

Onaj pra­vi će, ka­že Mi­la­no­vić, bi­ti “otvo­re­na in­te­rak­ci­ja s gra­đa­ni­ma”. Što god to zna­či­lo. Naj­a­vio ga je kao “oz­bi­ljan do­ku­ment sa svim ide­ja­ma, tre­bat će ga iš­či­ta­va­ti”. Os­ta­je na­da­ti se da će u iš­či­ta­va­nju kod zna­la­ca pro­ći mno­go bo­lje ne­go laž­njak, iako to nuž­no zna­či ma­nje ugod­ne naj­a­ve i obe­ća­nja za bi­ra­če. Bit će to i pri­li­ka da se po­ka­že pre­da­nost ape­lu za “kam­pa­njom sa­dr­ža­ja, a ne tri­ko­va”. Me­đu­tim, ko­li­ko god ide­ja i slo­je­va sa­dr­ža­vao pro­gram, za vje­ro­dos­toj­nost bi bi­lo važ­no da se uz nje­ga po­nu­di i sa­že­tak s pro­ra­čun­skim odra­zom pla­no­va. Ako već ne kroz “cje­lo­vi­tu sred­njo­roč­nu kons­truk­ci­ju pro­ra­ču­na zas­no­va­nu na re­al­nim pret­pos­tav­ka­ma” ko­ju za­zi­va Ve­li­mir Šo­nje, ono ba­rem kroz de­se­tak stav­ki pri­ho­da i ra­sho­da te plan fi­nan­ci­ra­nja, što već du­go kao mi­ni­mum vje­ro­dos­toj­nos­ti po­li­tič­kih pro­gra­ma za­go­va­ra Bo­ris­lav Ške­gro.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.