Co­ca-co­la odus­ta­la od ula­ga­nja 17 mil. eura u Fran­cu­skoj

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Ame­rič­ka kom­pa­ni­ja Co­caCo­la pri­op­ći­la je da obus­tav­lja ula­ga­nje u tvor­ni­cu na jugu Fran­cu­ske vri­jed­no 17 mi­li­ju­na eura i pla­ni­ra­no za 2012. go­di­nu. Inves­ti­ci­ja je za­us­tav­lje­na, od­nos­no “pre­is­pi­tu­je se”, u znak pro­s­vje­da pro­tiv uvo­đe­nja po­re­za na ga­zi­ra­na pi­ća u toj zem­lji.

Fran­cu­ska vla­da je kra­jem ko­lo­vo­za naj­a­vi­la uvo­đe­nje po­re­za na za­še­će­re­na pi­ća u ok­vi­ru bor­be pro­tiv pre­ti­los­ti i op­šir­nog pro­gra­ma šted­nje. Kom­pa­ni­ja je tre­ba­la ulo­ži­ti 17 mi­li­ju­na eura u no­vu li­ni­ju za pro­izvod­nju li­men­ki u tvor­ni­ci Pen­nes-Mi­ra­be­au, u de­part­ma­nu Bo­uc­hes-du-Rho­ne, na jugu zem­lje. Od ula­ga­nja se “ni­je odus­ta­lo, već se mo­ra pre­is­pi­ta­ti u kon­tek­s­tu ne­si­gur­nos­ti ko­ju stva­ra uvo­đe­nje po­re­za”, is­ti­če tvrt­ka u pri­op­će­nju.

Co­ca-Co­la ko­ja je doš­la u Fran­cu­sku u raz­dob­lju iz­me­đu dva ra­ta, za­poš­lja­va 3000 rad­ni­ka u pet pro­izvod­nih po­go­na di­ljem zem­lje. Iz­u­zet­no br­za re­ak­ci­ja po­ka­zu­je ko­li­ko je to tr­ži­šte važ­no za kom­pa­ni­ju.

PD

Ju­tar­nje raz­bu­đi­va­nje

PD

Bor­ba pro­tiv vla­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.