Bank of Ame­ri­ca na­mje­ra­va ot­pus­ti­ti 40.000 za­pos­le­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Bank of Ame­ri­ca, jed­na od naj­ve­ćih ba­na­ka u svi­je­tu, mo­gla bi usko­ro ot­pus­ti­ti čak 40.000 za­pos­le­ni­ka što je oko 14 pos­to ukup­nog bro­ja za­pos­le­ni­ka. Bi­lo je oči­to da će zbog zbog sta­nja svjet­skog tr­ži­šta i go­mi­la­nja du­go­va ban­ke di­ljem svi­je­ta po­če­ti ot­pu­šta­ti rad­ni­ke, no do sa­da se sma­tra­lo da će Bank of Ame­ri­ca ot­pus­ti­ti tek ne­što vi­še od 10.000 za­pos­le­ni­ka. No, či­ni se da su u ban­ci od­lu­či­li na dras­tič­ne pos­tup­ke ka­ko bi sank­ci­oni­ra­li pad di­oni­ca ve­ći od 40 pos­to ko­ji je po­čeo po­čet­kom go­di­ne. Ana­li­ti­ča­re za­bri­nja­va da ban­ka raz­miš­lja o ma­sov­nom ot­pu­šta­nju na­kon što je War­ren Buf­fet ku­pio di­oni­ce ban­ke u vri­jed­nos­ti pet mi­li­jar­di do­la­ra, a vri­jed­nost di­oni­ca ban­ke sko­či­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.