Put oko svi­je­ta s hr­vat­skim mar­ka­ma

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Hr­vat­ska po­šta otvo­ri­la je iz­lož­bu “20 go­di­na pu­tu­je­mo svi­je­tom” ko­ja se mo­že raz­gle­da­ti do 21. ruj­na. Izložba u Do­mu hr­vat­skih li­kov­nim umjet­ni­ka u Za­gre­bu po­sve­će­na je po­štan­skim mar­ka­ma ti­ska­ni­ma od 1991. do 2011. go­di­ne na ko­ji­ma su pred­stav­lje­ne pri­rod­ne lje­po­te i kul­tur­ne zna­me­ni­tos­ti Hr­vat­ske i ko­je su je­dan od naj­bo­ljih hr­vat­skih am­ba­sa­do­ra u svi­je­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.