Pre­mi­jer­ka Ko­sor će s Or­ba­nom po­ku­ša­ti za Inu pos­ti­ći sporazum o ne­na­pa­da­nju

Pro­blem iz­bor­nog va­ku­uma Za­bra­na stje­ca­nja 50% ni­je ‘in’ zbog EU, a ni obus­ta­va tr­go­va­nja ni­je čvrst os­lo­nac

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - JA­DRAN­KA DOZAN

IOsi­gu­ra­ti pre­mos­ni­cu

Po­čet­kom lis­to­pa­da Han­fa bi ko­nač­no tre­ba­la uki­nu­ti blo­ka­du tr­go­va­nja di­oni­ca­ma Ine du­ća dva-tri tjed­na Vla­da mo­ra de­fi­ni­ra­ti na ko­ji će na­čin po­ku­ša­ti za­šti­ti­ti na­ci­onal­ne in­te­re­se u Ini, zbog če­ga je lje­tos ini­ci­ra­la otva­ra­nje pre­go­vo­ra o re­de­fi­ni­ra­nju stra­te­škog part­ner­stva s Mo­lom. Pre­go­vo­ri su je­dva odmakli s nul­te toč­ke, a vri­je­me ne ra­di za Vla­du. Tre­nut­no o Vla­di­noj stra­te­gi­ji ve­za­no uz Inu i Mol ko­la­ju raz­li­či­te op­ci­je, pa se ta­ko u me­di­ji­ma ovih da­na na­ga­đa i da bi USKOK mo­gao ras­pi­sa­ti tje­ra­li­cu za pr­vim čo­vje­kom Mo­la, Zsol­tom Her­na­di­jem. Si­gur­no je jed­no: Vla­da vre­me­na ne­ma na­pre­tek, a bli­ski joj iz­vo­ri ka­žu da je di­je­lom i zbog to­ga na­jiz­gled­ni­je da će pre­mi­jer­ka Ja­dran­ka Ko­sor ići na po­li­tič­ki do­go­vor, od­nos­no da će s ma­đar­skim pre­mi­je­rom Vik­to­rom Or­ba­nom nas­to­ja­ti is­ho­di­ti sporazum o (vlas­nič­kom) ne­na­pa­da­nju u slu­ča­ju Ine. Osim što bi se po­čet­kom lis­to­pa­da Han­fa tre­ba­la oči­to­va­ti o obus­ta­vi tr­go­va­nja di­oni­ca­ma Ine ko­ja bi se tre­ba­la ski­nu­ti ako se po­ka­že da je Ina is­pu- ni­la zah­tje­ve zbog ko­jih je bi­la pro­du­lje­na blo­ka­da tr­go­va­nja, vri­je­me ne ra­di za Vla­du i zbog par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. Hr­vat­ska usko­ro ula­zi u fa­zu teh­nič­ke Vla­de. Sa­bor se, na­ime, ras­pu­šta pot­kraj lis­to­pa­da, a Vla­da iz­bor­nih po­bjed­ni­ka pos­tat će ope­ra­tiv­na tek ti­je­kom si­ječ­nja 2012. go­di­ne. Do­tad bi tre­ba­lo osi­gu­ra­ti ‘mir’ i vlas­nič­ki sta­tus quo, jer u slu­ča­ju da se ne osi­gu­ra ta pre­mo- sni­ca i Ma­đa­ri is­ko­ris­te iz­bor­ni va­ku­um za osva­ja­nje i for­mal­ne vlas­nič­ko-uprav­ljač­ke prev­las­ti, pre­go­va­rač­ke po­zi­ci­je za hr­vat­sku stra­nu bit­no bi se po­gor­ša­le.

Kao j ed­no od r j eš enj a struč­nja­ci su u no­vi­je vri­je­me za­go­va­ra­li da Vla­da za­kon­ski ili ured­bom sa za­kon­skom sna­gom one­mo­gu­ći da bi­lo tko na jas­no ut­vr­đe­ni rok mo­že ste­ći vi­še od 49,9 pos­to di­oni­ca s pra­vom gla­sa. Pre­ma tu­ma­če­nji­ma u Vla­di­nim kru­go­vi­ma, na to se rje­še­nje Vla­da ne mo­že os­lo­ni­ti zbog sko­rog pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra s Eu­rop­skom uni­jom (pre­ma oče­ki­va­nji­ma, 9. pro­sin­ca). Ta­kav bi po­tez zah­ti­je­vao i odre­đe­ne pret­hod­ne kon­zul­ta­ci­je s mje­ro­dav­nim ins­tan­ca­ma EU, a za to, ka­žu, ni pro­ce­du­ral­no ne­ma vre­me­na.

Ot­klo­nje­ni pro­pus­ti

S dru­ge stra­ne, na­kon prak­tič­ki se­dam mje­se­ci obus­ta­ve tr­go­va­nja di­oni­ca­ma Ine, uz ne­ko­li­ko pro­du­lje­nja po raz­nim os­no­va­ma, ni­je baš vje­ro­jat­no da Ina do­sad ni­je ot­klo­ni­la glav­ni­nu manj­ka­vos­ti pre­ma odred­ba­ma Za­ko­na o tr­ži­štu ka­pi­ta­la. Ako bi se ne­kim ču­dom opet is­pos­ta­vi­lo da pos­to­ji raz­log za pro­du­lje­nje blo­ka­de tr­go­va­nja od stra­ne re­gu­la­to­ra, te­ško da bi se to odu­lji­lo baš tri ili če­ti­ri mje­se­ca. Uza sve, kra­jem ove go­di­ne i sa­ma Han­fa će bi­ti u svo­je­vr­s­nom va­ku­umu, bu­du­ći da pred­sjed­ni­ku An­ti Sa­mo­do­lu is­tje­če man­dat, a no­va vla­da još ne­će bi­ti funk­ci­onal­na. Po­ku­šaj tra­že­nja pre­mos­ni­ce kroz po­li­tič­ki do­go­vor či­ni se naj­iz­gled­ni­jim iz­bo­rom pre­mi­jer­ke Ko­sor. No, i nje­zin ma­đar­ski ko­le­ga je svjes­tan nje­zi­ne vre­men­ske sti­ske pa je pi­ta­nje mo­že li se do do­go­vo­ra bez zna­čaj­ni­jih dru­gih us­tu­pa­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.