Na­tu­ra 2000

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Mre­ža za­šti­će­nih pri­rod­nih po­dru­čja

Kao dr­ža­va čla­ni­ca EU Hr­vat­ska će us­pos­ta­vi­ti mre­žu za­šti­će­nih pri­rod­nih po­dru­čja: mre­žu NA­TU­RA 2000. To je eko­lo­ška mre­ža sas­tav­lje­na od po­dru­čja važ­nih za oču­va­nje ugro­že­nih vr­sta i ti­po­va sta­ni­šta ko­ja obu­hva­ća ci­je­lu Europ­sku uni­ju. Cilj je mre­že oču­va­ti ili po­nov­no us­pos­ta­vi­ti po­volj­ne uvje­te za ži­vot po­je­di­nih ugro­že­nih vr­sta i za po­je­di­ne ti­po­ve sta­ni­šta. Do da­nas je u mre­žu uklju­če­no oko 30.000 po­dru­čja na go­to­vo 20% te­ri­to­ri­ja EU či­me je ona pos­ta­la naj­ve­ći sus­tav za­šti­će­nih po­dru­čja na svi­je­tu. Hr­vat­ska će svo­jom iz­nim­nom bi­olo­škom raz­no­li­koš­ću znat­no pri­do­ni­je­ti ovoj mre­ži. S dru­ge stra­ne pro­ved­ba ni­za mje­ra za­šti­te pri­ro­de osi­gu­rat će oču­va­nje tak­ve ra­zi­ne bi­olo­ške raz­no­li­kos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.