In­fo­bip otvo­rio dva ure­da u La­tin­skoj Ame­ri­ci

Bo­go­ta i Sao Pa­ulo

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - BER­NARD IVE­ZIĆ

IVe­lik rast

‘Po­traž­nja za mo­bil­nim us­lu­ga­ma u Juž­noj Ame­ri­ci ras­te za­div­lju­ju­ćom br­zi­nom i In­fo­bip nas­to­ji bi­ti dio to­ga’, ka­že di­rek­tor Ku­tić star­ska in­for­ma­tič­ka tvrt­ka In­fo­bip, jed­na od naj­ve­ćih hr­vat­skih iz­voz­ni­ka te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih ICT rje­še­nja, otvo­ri­la je ure­de u Bo­go­ti, Ko­lum­bi­ja, i Sao Pa­ulu, Bra­zil.

Di­rek­tor tvrt­ke Sil­vio Ku­tić is­ti­če da je juž­no­ame­rič­ko tr­ži­šte iz­nim­no važ­no. “Po­traž­nja za mo­bil­nim us­lu­ga­ma u Juž­noj Ame­ri­ci ras­te za­div­lju­ju­ćom br­zi­nom i In­fo­bip nas­to­ji bi­ti dio te uz­bud­lji­ve in­dus­tri­je”, ka­že Ku­tić.

Do­da­je da su tr­ži­šta mo­bil­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja u Bra­zi­lu i Ko­lum­bi­ji po­seb­no pro­pul­ziv­na te da su sto­ga od­lu­či­li ta­mo otvo­ri­ti svo­je ure­de ka­ko bi kli­jen­ti­ma po­nu­di­li naj­bo­lju us­lu­gu.

Po­jaš­nja­va da je In­fo­bip pret­hod­no otvo­rio ured u Bu­enos Ai­re­su u Ar­gen­ti­ni ko­ji slu­ži kao sre­di­šte tvrt­ki­nih ope­ra­ci­ja u La­tin­skoj Ame­ri­ci. In­fo­bip pro­izvo­di ICT sus­ta­ve za te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske ope­ra­te­re, a po­seb­no se is­ti­če u seg­men­tu sus­ta­va za sla­nje SMS i MMS po­ru­ka.

Na­ime, kom­pa­ni­ja je je­dan od sve­ga ne­ko­li­ko svjet­skih pro­izvo­đa­ča ko­ji su po­nu­di­li tak­va rje­še­nja u “clo­udu”, či­me se ko­ris­ni­ci­ma omo­gu­ću­je da sve po­dat­ke iz jed­nog ure­đa­ja slo­bod­no ko­ris­te na dru­gim po­ve­za­nim ure­đa­ji­ma. Brend je na­zvan Mo­bi­le Ser­vi­ces Clo­ud.

U In­fo­bi­pu is­ti­ču da je Sus­tav Mo­bi­le Ser­vi­ces Clo­ud teh­no­lo­ški ne­za­vi­san što olak­ša­va in­te­gra­ci­ju u sve slo­že­ni­ja teh­no­lo­ška okru­že­nja na ko­ji­ma ope­ra­te­ri gra­de svo­je mre­že. Pre­ma po­da­ci­ma kom­pa­ni­je In­fo­bip go­to­vo 100 pos­to pri­ho­da os­tva­ru­je od iz­vo­za.

Tvrt­ka je, iz­me­đu os­ta­log, ra­zvi­la sof­tver­sku plat­for­mu za elek­tro­nič­ke tran­sak­ci­je ko­ja omo­gu­ću­je po­ve­zi­va­nje tvrt­ki s nje­zi­nim ko­ris­ni­ci­ma pre­ko us­lu­ga mo­bil­nih ope­ra­te­ra kao što su SMS i MMS.

“Na na­šoj plat­for­mi tvrt­ke mo­gu po­nu­di­ti do­dat­ne in­for­ma­ci­je, raz­li­či­te oba­vi­jes­ti, igre i slič­ne mo­bil­ne us­lu­ge. Ka­ko nu­di­mo sa­mo teh­no­lo­gi­ju, pro­da­ju or­ga­ni­zi­ra­mo pre­ko mre­že part­ne­ra. U sve­ga dvi­je i pol go­di­ne za­pos­li­li smo 30 rad­ni­ka, an­ga­ži­ra­li pro­daj­ne pred­stav­ni­ke u po­je­di­nim dr­ža­va­ma Europ­ske uni­je te stvo­ri­li part­ner­sku mre­žu od go­to­vo 2000 čla­no­va”, ko­men­ti­rao je Sil­vio Ku­tić ra­zvoj u svo­joj tvrt­ki pri­je dvi­je go­di­ne u Bar­ce­lo­ni. Ta­da je In­fo­bip pre­ma po­da­ci­ma ZAPI-ja, bio još ma­la pul­ska tvrt­ka sa 30 za­pos­le­ni­ka ko­je je 2007. go­di­ne ima­la pri­hod od pri­bliž­no pet mi­li­ju­na eura, ali uz rast od ti­su­ću pos­to.

Po­se­ban po­gon

Tvrt­ka je 2003. go­di­ne za­miš­lje­na kao za­se­ban po­gon po­du­ze­ća Kli­max unu­tar ko­jeg će se ra­zvi­ja­ti in­for­ma­tič­ka dje­lat­nost. Ra­di­li su u pul­skom po­du­zet­nič­kom in­ku­ba­to­ru Iz­a­zov.

Tvrt­ka je kre­nu­la je pro­jek­tom “Vir­tu­al­na op­ći­na” ta­ko da su im me­đu kli­jen­ti­ma naj­pri­je bi­le grad­ske upra­ve, puč­ka otvo­re­na uči­li­šta kao i broj­ni tr­go­vač­ki cen­tri.

PD

In­fo­bip je re­do­van gost na me­đu­na­rod­nim saj­mo­vi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.