Za­gre­bač­ki pos­lov­ni tje­dan na ZV-U

No­va kon­cep­ci­ja Za­gre­bač­ki ve­le­sa­jam po­di­je­lio je saj­mo­ve u dva di­je­la što su tra­ži­li iz­la­ga­či

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Na Za­gre­bač­kom ve­le­saj­mu od sri­je­de do ne­dje­lje odr­žat će se Je­sen­ski saj­mo­vi, a od 27. do 30. ruj­na Za­gre­bač­ki pos­lov­ni tje­dan (ZG7). No­vu kon­cep­ci­ju saj­mo­va i raz­dva­ja­nje ši­ro­ke pu­bli­ke i pos­lov­nih lju­di tra­ži­li su iz­la­ga­či i po­sje­ti­te­lji, rek­la je Mi­re­la Bar­to­lec, di­rek­to­ri­ca ZV-a.

Pr­vi sa­jam otvo­rit će hr­vat­ski pred­sjed­nik Ivo Jo­si­po­vić, a zem­lja part­ner je Polj­ska. Odr­žat će se izložba Ši­ro­ka po­troš­nja i sa­jam al­ter­na­ti­ve Mys­tic. Na ko­lek­tiv­noj iz­lož­bi Polj­ske nas­tu­pit će 24 tvrt­ke. Vanj­sko­tr­go­vin­ska raz­mje­na s tom dr­ža­vom je u po­ras­tu i iz Polj­ske je u pr­voj po­lo­vi­ci go­di­ne uve­ze­no ro­ba za 212 mi­li­ju­na do­la­ra, dok je naš iz­voz iz­no­sio 67 mi­li­ju­na do­la­ra.

Sa­jam ZG7 ko­ji bi t r eba­la otvo­ri­ti pre­mi­jer­ka Ja­dran­ka Ko­sor sas­to­jat će se od iz­lož­bi EMAT, In­ter­pro­tex i Ener­ge­ti­ka, a na­jav­ljen je i gos­po­dar­ski fo­rum, tra­di­ci­ona­lan su­sret gos­po­dar­stve­ni­ka s pred­stav­ni­ci­ma Vla­de.

Na Je­sen­skim saj­mo­vi­ma iz­la­že 184 iz­la­ga­ča iz de­set ze­ma­lja, dok se pri­ja­ve za nastup na ZG7 skup­lja­ju, ali i on je po bro­ju već sa­da za­nim­ljiv, rek­la je Ves­na Cvi­ta­no­vić, di­rek­to­ri­ca Sek­to­ra za saj­mo­ve.

PIXSELL

Mi­re­la Bar­to­lec, di­rek­to­ri­ca ZV-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.