Mü­hl­ba­uer gra­di teh­no­lo­ški park

Sr­bi­ja Nje­mač­ka tvrt­ka u Sta­roj Pa­zo­vi proizvodit će osob­ne do­ku­men­te

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - RA­TO PET­KO­VIĆ/VLM

ONje­mač­ki Mü­hl­ba­uer, ko­ji je ulo­žio če­ti­ri mi­li­ju­na eura, pro­izvo­de će pla­si­ra­ti na tr­ži­šta re­gi­je, Afri­ke, Azi­je i Bli­skog is­to­ka pćin­ske vlas­ti u Sta­roj Pa­zo­vi nje­mač­koj tvrt­ki Mü­hl­ba­uer do­di­je­li­le su zem­lji­šte na ko­jem će bi­ti sa­gra­đen teh­no­lo­ški park u ko­jem će se pro­izvo­di­ti in­den­ti­fi­ka­cij­ski do­ku­men­ti po­put osob­nih ka­ra­ta, pu­tov­ni­ca, vo­zač­kih i pro­met­nih do­zvo­la. U nje­go­vu grad­nju nje­mač­ka tvrt­ka Mü­hl­ba­uer ulo­žit će če­ti­ri mi­li­ju­na eura, dok je od op­ći­ne tvrt­ka ne­po­vrat­no do­bi­la 500.000 eura za tu “gre­en­fi­eld” inves­ti­ci­ju.

Po­volj­na lo­ka­ci­ja

U teh­no­lo­škom par­ku, ko­ji je pr­vi ta­kav iz­van Nje­mač­ke, bit će za­pos­le­no sto­ti­njak vi­so­ko­obra­zo­va­nih struč­nja­ka.

Pro­izvo­di­ma iz Sta­re Pa­zo­ve Mü­hl­ba­uer će uz zem­lje u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi ops­krb­lji­va­ti i dr­ža­ve iz Azi­je, Bli­skog is­to­ka i Afri­ke. U su­rad­nji s Mü­hl­ba­uerom 60 sr­p­skih mla­dih struč­nja­ka ra­dit će pro­jek­te za Ugan­du, Juž­ni Su­dan, Gru­zi­ju i još ne­ko­li­ko dru­gih ze­ma­lja. Otva­ra­nje teh­no­lo­škog par­ka 2012. go­di­ne pri­do­ni­jet će za­us­tav­lja­nju od­la­ska

stran­ci mla­dih struč­nja­ka u ino­zem­s­tvo. Sr­bi­ja je iz­a­bra­na kao lo­ka­ci­ja na­kon što je nje­mač­ka tvrt­ka pro­izve­la iden­ti­fi­ka­cij­ske do­ku­men­te za sr­p­ske vlas­ti, a Sta­ra Pa­zo­va se po­ka­za­la kao naj­bo­lja lo­ka­ci­ja jer su lo­kal­ne vlas­ti, uz po­volj­ne uvje- te, in­fras­truk­tur­no opre­mi­le zem­lji­šte na ko­jem će bi­ti sa­gra­đen park. Lo­ka­ci­ja se na­la­zi po­kraj auto­ces­te Za­greb – Be­ograd.

In­fras­truk­tur­na oprem­lje­nost je­dan je od glav­nih raz­lo­ga za­što je po­lo­vi­ca ukup­nih ino-

U pi­ta­nju re­ali­za­ci­ja inves­ti­cij­skog pla­na

Aran­žman s Mü­hl­ba­uerom tu­ma­či se kao znak po­ve­ća­nog za­ni­ma­nja stra­nih tvrt­ki za Sr­bi­ju. Mü­hl­ba­uero­va inves­ti­ci­ja do­la­zi u tre­nut­ku ka­da je u pi­ta­nju re­ali­za­ci­ja pla­na da se ove go­di­ne u Sr­bi­ju ulo­ži tri mi­li­jar­de do­la­ra. U pr­voj po­lo­vi­ci go­di­ne ula­ga­nja su ma­nja od mi­li­jar­de do­la­ra. Sma­nje­ne inves­ti­ci­je pro­uz­ro­čit će ma­nji rast pla­ni­ra­no­ga BDP-a od tri na dva pos­to. zem­nih inves­ti­ci­ja bi­la na po­dru­čju Voj­vo­di­ne u ko­joj se po ula­ga­nji­ma na vo­de­ćim mjes­ti­ma na­la­ze dvi­je su­sjed­ne op­ći­ne, In­đi­ja i Sta­ra Pa­zo­va.

Ne­ra­zvi­je­ni Sri­jem

Pri­je de­se­tak go­di­na Sri­jem je spa­dao u naj­sla­bi­je ra­zvi­je­ne di­je­lo­ve zem­lje. Sa­da se struk­tu­ra osjet­no iz­mi­je­ni­la jer u In­đi­ji, Sta­roj Pa­zo­vi i Pe­ćin­ci­ma pos­lu­ju tvrt­ke ko­je ra­de za Mer­ce­des, Vol­vo, Go­re­nje i dru­ge stra­ne kom­pa­ni­je.

Naj­ve­ći broj nje­mač­kih tvrt­ki ko­je su inves­ti­ra­le u Sr­bi­ju do­la­zi iz Ba­var­ske, s ko­jom su us­pos­tav­lje­ni di­na­mič­ni eko­nom­ski od­no­si. Nje­mač­ka ina­če spa­da me­đu vo­de­će zem­lje po rob­noj raz­mje­ni sa Sr­bi­jom. Mü­hl­ba­uer je va­žan i za­to što mi­je­nja sr­p­sku iz­voz­nu struk­tu­ru u ko­joj do­mi­ni­ra pla­sman si­ro­vi­na i re­pro­ma­te­ri­ja­la te po­ljo­pri­vred­nih i pre­hram­be­nih pro­izvo­da.

Naj­ve­ća sr­p­ska pri­vat­na kom­pa­ni­ja Del­ta u vlas­niš­tvu Mi­ros­la­va Mi­ško­vi­ća nas­tav­lja pro­da­va­ti tr­go­vač­ke objek­te. Na­kon što je Maxi pro­dan bel­gij­skom Del­ha­izeu, Del­ta je pro­da­la i no­vo­sad­ski tr­go­vač­ki cen­tar Ba­zar kom­pa­ni­ji Ma­ti­je­vić. Ri­ječ je o tr­go­vač­kom cen­tru u ok­vi­ru ko­je­ga pos­lu­je vi­še poz­na­tih ino­zem­nih mod­nih ku­ća, po­put Za­re, Mexa i Tom Taylo­ra, ko­je su pos­lov­ne pros­to­re za­ku­pi­le na rok od pet go­di­na. Cen­tar je pre­ko Be­ograd­ske bur­ze pro­mi­je­nio vlas­ni­ka za 2,3 mi­li­ju­na eura.

Kom­pa­ni­ja Ma­ti­je­vić poz­na­ta je po mes­noj in­dus­tri­ji. Vlas­nik Pe­tar Ma­ti­je­vić svo­je­dob­no je ra­dio u Ga­vri­lo­vi­ću pa je ste­če­no is­kus­tvo pre­nio u Sr­bi­ju gdje ima la­nac ma­lo­pro­daj­nih tr­go­vi­na me­som i pre­ra­đe­vi­na­ma. Ma­ti­je­vić je i sa 15.000 hek­ta­ra je­dan od naj­ve­ćih zem­ljo­po­sjed­ni­ka u Voj­vo­di­ni.

PD

Pr­ve kar­ti­ce iz­vest će se u Ugan­du, Juž­ni Su­dan i Gru­zi­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.