Cr­na Go­ra za 8 pos­to po­ve­ća­la za­ra­du od tu­riz­ma

Opet re­kord­no Jef­ti­nim aran­žma­ni­ma s uklju­če­nim pri­je­vo­zom od 298 eura Cr­no­gor­ci že­le po­ve­ća­ti po­sjet u po­se­zo­ni

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Cr­no­gor­ski tu­ri­zam ovo­ga je lje­ta os­tva­rio re­kord­ne re­zul­ta­te. U se­dam mje­se­ci Cr­nu Go­ru je po­sje­ti­lo 647.000 ino­zem­nih tu­ris­ta, što je 8,8 pos­to vi­še u od­no­su na proš­lo­go­diš­nju re­kord­nu se­zo­nu. Os­tva­re­no je 3,8 mi­li­ju­na no­će­nja, če­ti­ri pos­to vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni, a pri­hod pre­ma­šu­je 306 mi­li­ju­na eura, što je osam pos­to vi­še.

Služ­be­ni po­da­ci za kolovoz još ni­su pri­prem­lje­ni, ali je sa­svim iz­vjes­no da će i oni bi­ti bo­lji od proš­lo­go­diš­njih jer su svi ho­te­li na Cr­no­gor­skom pri­mor­ju kao i pri­vat­ni ka­pa­ci­te­ti bi­li po­pu­nje­ni do po­s­ljed­njeg mjes­ta. Po­moć­ni­ca di- rek­to­ra Na­ci­onal­ne tu­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Cr­ne Go­re Da­ni­ca Će­ra­nić ka­že da će pla­ni­ra­ni pri­hod od 650 mi­li­ju­na eura si­gur­no bi­ti pre­ma­šen i da će dos­ti­ći 700 mi­li­ju­na, što je 65 mi­li­ju­na eura vi­še ne­go re­kord­ne proš­le go­di­ne.

Naj­vi­še tu­ris­ta, kao i proš­lih go­di­na, doš­lo je iz re­gi­je. Za­bi­lje­žen je i rast gos­ti­ju iz za­pad­ne Eu­ro­pe, po­seb­no iz Fran­cu­ske i Nje­mač­ke. Ni­jem­ci su se na­kon dvo­go­diš­nje pa­uze po­nov­no po­če­li vra­ća­ti u cr­no­gor­ska lje­to­va­li­šta. Za­nim­lji­vo je da je in­te­res za Cr­nu Go­ru po­ras­tao i u Tur­skoj ko­ja je do sa­da bi­la za­pos­tav­lje­na. U se­dam ovo­go­diš­njih mje­se­ci Cr­nu Go­ru po­sje­ti­lo je 14.000 tu­ris­ta iz Tur­ske.

Naj­vi­še gos­ti­ju, kao i proš­lih go­di­na, doš­lo je na Cr­no­gor­sko pri­mo­rje. Od pla­nin­skih mjes­ta naj­bo­lje re­zul­ta­te os­tva­rio je Žab­ljak ko­ji ta­ko­đer bi­lje­ži re­kord­nu po­sje­će­nost. Ljes­tos na Žab­lja­ku go­to­vo da ni­je bi­lo slo­bod­nih mjes­ta u ho­te­li­ma, ali ni u pri­vat­nom smje­šta­ju, a na od­lič­nu po­sje­će­nost naj­vi­še je utje­ca­la no­va ces­ta Ri­san – Žab­ljak. Za raz­li­ku od Žab­lja­ka dru­gi cr­no­gor­ski pla­nin­ski cen­tar Ko­la­šin ove je go­di­ne imao iz­u­zet­no sla­bu po­sje­će­nost. Sa­svim je iz­vjes­no da će ovo­go­diš­nja se­zo­na na Cr­no­gor­skom pri­mor- ju tra­ja­ti du­že ne­go pret­hod­nih go­di­na. Ho­te­li­je­ri su sma­nji­li ci­je­ne 20 pos­to u od­no­su na glav­nu tu­ris­tič­ku se­zo­nu ta­ko da su go­to­vo svi i da­lje po­pu­nje­ni, a ta­ko će bi­ti i idu­ćeg mje­se­ca. Na­ci­onal­na tu­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja, u su­rad­nji s avi­okom­pa­ni­jom Mon­te­ne­gro Air­li­nes, po­kre­nu­la je ak­ci­ju jef­ti­nog bo­rav­ka stra­nih tu­ris­ta na pri­mor­ju u po­se­zo­ni ko­ja će tra­ja­ti do kra­ja ove i u pr­vim mje­se­ci­ma idu­će go­di­ne. Za tu­ris­te iz Ita­li­je, Aus­tri­je, Fran­cu­ske, Nje­mač­ke, Švi­car­ske, En­gle­ske i Slo­ve­ni­je se­dam da­na bo­rav­ka s avi­on­skim pri­je­vo­zom sta­jat će 298 eura.

PIXSELL

U se­dam mje­se­ci bi­lo je 647.000 gos­ti­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.