Pred­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - Eu Fondovi -

Po­vje­re­nje Ni­je­ma­ca

Nje­mač­ku, ko­ja će s Polj­skom bi­ti glav­ni part­ner Hr­vat­ske u pro­ved­bi tre­će kom­po­nen­te pro­jek­ta, zas­tu­pao je ve­le­pos­la­nik Ber­nard Fis­c­her. Na­kon što je na­hva­lio kva­li­te­tu hr­vat­skih auto­ces­ta, na­po­me­nuo je da će ovim pro­jek­tom uli­ti još vi­še po­vje­re­nja u 1,5 mi­li­ju­na nje­mač­kih tu­ris­ta ko­ji tra­di­ci­onal­no lje­tu­ju u Hr­vat­skoj, ali i u ve­li­ke pri­je­voz­ni­ke za ko­je je uvje­ren da će ima­ti pu­no vi­še pos­la na­kon što Hr­vat­ska uđe u Europ­sku uni­ju i po­ve­ća svo­ju pro­izvod­nju. Ipak, ve­le­pos­la­nik je upo­zo­rio da tak­vi pro­jek­ti tre­ba­ju bi­ti sa­mo po­če­tak te do­dao da Nje­mač­ka že­li po­mo­ći Hr­vat­skoj ta­ko da se mje­ro­dav­ne vlas­ti na­uče iz­ra­di­ti ve­će pro­jek­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.