Gra­đe­vi­na­ri u 2010. sa 1,27 mi­li­jar­di gu­bit­ka

Lo­ša go­di­na Sma­nje­nje op­će po­troš­nje do­ve­lo do pa­da

Poslovni Dnevnik - - Mojikvadrati Mojikvadrati -

Pad gra­đe­vin­skih ak­tiv­nos­ti u proš­loj se go­di­ni ne­ga­tiv­no odra­zio na fi­nan­cij­ske re­zul­ta­te po­du­zet­ni­ka u gra­đe­vi­nar­stvu ko­ji su 2010. za­vr­ši­li s kon­so­li­di­ra­nim gu­bit­kom od 1,27 mi­li­jar­di ku­na, po­ka­zu­ju po­da­ci Fi­nan­cij­ske agen­ci­je (Fi­na). U Fi­ni is­ti­ču ka­ko je gos­po­dar­ska kri­za za­po­če­ta kra­jem 2008. go­di­ne po­go­di­la dje­lat­nost gra­đe­vi­nar­stva u ko­joj je za­bi­lje­žen re­alan pad fi­zič­kog op­se­ga gra­đe­vin­skih ra­do­va za 6,5 pos­to u 2009. i 15,9 pos­to u 2010. go­di­ni. Pad gra­đe­vin­ske ak­tiv­nos­ti po­s­lje­di­ca je sma­nje­nja do­ma­će po­troš­nje zbog sma­nje­nja ku­pov­ne mo­ći sta­nov­niš­tva zbog po­ve­ća­nog bro­ja ne­za­pos­le­nih i pro­mje­na po­tro­šač­kih na­vi­ka te ra­ci­onal­ni­je na­ba­ve sa što ma­njim za­du­ži­va­njem. Ta je si­tu­aci­ja ima­la ne­ga­tiv­ne fi­nan­cij­ske efek­te u dje­lat­no- sti gra­đe­vi­nar­stva pa na­kon ne­to do­bi­ti tog sek­to­ra u 2008. go­di­ni od 1,4 mi­li­jar­de ku­na, po­či­nje sma­nje­nje na 50 mi­li­ju­na ne­to do­bi­ti u 2009. go­di­ni do ne­to gu­bit­ka od 1,27 mi­li­jar­di ku­na u 2010. go­di­ni, is­ti­ču u Fi­ni.

Po­da­ci Fi­ne po­ka­zu­ju da je broj po­du­zet­ni­ka u gra­đe­vi­nar­stvu u proš­loj u od­no­su na 2009. go­di­nu po­ras­tao za 2,4 pos­to, ali i da su po­du­zet­ni­ci u tom sek­to­ru la­ni za­bi­lje­ži­li sma­nje­nje ukup­nih pri­ho­da za 21 pos­to, ukup­ni su im ra­sho­di sma­nje­ni za 19 pos­to, do­bit raz­dob­lja sma­nje­na im je za 10,1 pos­to, dok im je gu­bi­tak raz­dob­lja znat­no po­ras­tao, za 49,6 pos­to.

Ta­ko je 12.439 po­du­zet­ni­ka u sek­to­ru gra­đe­vi­nar­stva u proš­loj go­di­ni os­tva­ri­lo ukup­ni pri­hod od 50,04 mi­li­jar­de ku­na (go­di­nu pri­je 63,3 mi­li­jar­di ku­na), a ukup­ni su im ra­sho­di iz­no­si­li 50,8 mi­li­jar­di ku­na (2009. iz­no­si­li su 62,7 mi­li­jar­di ku­na). Do­bit gra­đe­vi­na­ra pri­je opo­re­zi­va­nja u proš­loj je go­di­ni iz­no­si­la 2,5 mi­li­jar­di ku­na, što je sma­nje­nje za 9,4 pos­to u od­no­su na 2009. go­di­nu, dok im je gu­bi­tak pri­je opo­re­zi­va­nja po­ras­tao za go­to­vo 50 pos­to, na 3,3 mi­li­jar­de ku­na. S ob­zi­rom na po­rez na do­bit u iz­no­su od 473 mi­li­ju­na ku­na, po­du­zet­ni­ci iz sek­to­ra gra­đe­vi­nar­stva os­tva­ri­li su u proš­loj go­di­ni do­bit raz­dob­lja ne­što ve­ću od 2 mi­li­jar­de ku­na, što je u od­no­su na 2009. go­di­nu sma­nje­nje za 10,1 pos­to. Kon­so­li­di­ra­ni re­zul­tat gra­đe­vi­na­ra u proš­loj go­di­ni ta­ko je gu­bi­tak raz­dob­lja od 1,27 mi­li­jar­di ku­na.

Broj za­pos­le­nih u gra­đe­vin­skim tvrt­ka­ma proš­le je go­di­ne pao za 11,6 pos­to a gra­đe­vi­na­ri su za­poš­lja­va­li 93.747 rad­ni­ka, što je oko 11 ti­su­ća ma­nje ne­go go­di­nu pri­je ka­da su ima­li vi­še od 104.800 za­pos­le­nih.

PIXSELL

Broj za­pos­le­nih je pao za 11,6%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.