Odo­bre­nja za gra­đe­nje pa­la 30 pos­to

Grad Za­greb

Poslovni Dnevnik - - Mojikvadrati -

U Za­gre­bu je u pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne iz­da­no 280 odo­bre­nja za gra­đe­nje, što je za 30 pos­to ma­nje ne­go u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne, po­ka­zu­ju po­da­ci Odje­la za sta­tis­ti­ku za­gre­bač­kog Grad­skog ure­da za stra­te­gij­sko pla­ni­ra­nje i ra­zvoj gra­da. Ukup­na vri­jed­nost ra­do­va pre­dvi­đe­nih odo­bre­nji­ma za gra­đe­nje iz­da­nim u pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne iz­no­si 1,14 mi­li­jar­di ku­na, što je, us­po­re­di li se sa za­gre­bač­kom sta­tis­ti­kom za pr­vih šest mje­se­ci proš­le go­di­ne, pad za 36,3 pos­to. U pr­vom je po­lu­go­di­štu ove go­di­ne u Za­gre­bu iz­da­no 237 odo­bre­nja za gra­đe­nje zgra­da, a za os­ta­le gra­đe­vi­ne 43 odo­bre­nja. Vri­jed­nost ra­do­va pre­dvi­đe­nih odo­bre­nji­ma za gra­đe­nje iz­da­nim za zgra­de iz­no­si 921,7 mi­li­ju­na ku­na, a za os­ta­le gra­đe­vi­ne 219,2 mi­li­ju­na ku­na. Pre­ma vr­sti grad­nje naj­vi­še odo­bre­nja za gra­đe­nje u pr­vih je šest mje­se­ci iz­da­no za no­vo­grad­nju, njih 209, dok je za re­kons­truk­ci­je iz­da­no 71 odo­bre­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.