Pos­lov­nu odje­ću, ži­vo­to­pis, vi­zit­ke ko­je ni­ka­da nis­te ko­ris­ti­li, struč­ne ča­so­pi­se, i što je naj­važ­ni­je bes­per­s­pek­ti­van stav o svo­joj ka­ri­je­ri

Od­ba­ci­te svu sta­ru

Poslovni Dnevnik - - Menadžment -

Do­la­skom je­se­ni vri­je­me je i za ob­nav­lja­nje za­li­ha u svom ži­vo­tu. Ali, ne... ovog pu­ta ne go­vo­ri­mo o ku­ha­nju pek­me­za, i spre­ma­nju zim­ni­ce, re­or­ga­ni­za­ci­ji šu­pe ili ga­ra­že. Zad­nje ovo­se­zon­ske bla­go­da­ti du­gih i to­plih da­na mo­že­te is­ko­ris­ti­ti i na dru­ga­či­ji na­čin. Vri­je­me je da pro­čis­ti­te i or­ga­ni­zi­ra­te svo­ju ka­ri­je­ru ili kre­ne­te u po­tra­gu za (no­vim i bo­ljim) pos­lom. Si­gur­ni smo ka­ko pos­to­ji mno­go ‘sta­rih za­li­ha’ ko­ju mo­že­te ‘očis­ti­ti’ iz svog pos­lov­nog ži­vo­ta. Pri­je sve­ga, ako ste u mo­guć­nos­ti, od­ba­ci­te sta­ru pos­lov­nu odje­ću ko­ja je iz­aš­la iz mo­de još u proš­lom sto­lje­ću, ali svat­ko je u mo­guć­nos­ti pro­mi­je­ni­ti fri­zu­ru, a že­ne i ma­ke up.

Per­s­pek­ti­vu tra­ži­te sa­mi

Pri to­me sva­ka­ko vo­di­te ra­ču­na da se odi­je­va­te i šmin­ka­te pre­ma po­zi­ci­ji ko­ju že­li­te, a ne nuž­no pre­ma onoj na ko­joj ste tre­nut­no. Osim to­ga, očis­ti­te svoj mo­zak od svih ne­ga­tiv­nos­ti i za­poč­ni­te je­sen uz svje­že i po­zi­tiv­ne po­gle­de ko­ji će vas do­ves­ti do os­tva­re­nja pos­lov­nih sno­va i že­lja. Dru­gim ri­je­či­ma, pres­ta­ni­te raz­miš­lja­ti kao za­pos­le­nik ko­ji ne vi­di per­s­pek­ti­vu i poč­ni­te se po­na­ša­ti kao čo­vjek ko­ji sam pro­na­la­zi per­s­pek­ti­vu u kom­pa­ni- ji za ko­ju ra­di, pa će mo­žda i kom­pa­ni­ja pre­poz­na­ti per­s­pek­ti­vu u va­ma. Kao što i je­sen­sko čiš­će­nje va­šeg do­ma ni­je baš jed­nos­ta­van za­da­tak ta­ko je i pos­lov­no je­sen­sko čiš­će­nje za­da­tak za ko­je tre­ba­ju spo­sob­nos­ti i ala­ti. Po­treb­no je, na­ime, bru­si­ti so­ci­jal­ne vje­šti­ne i gra­di­ti mre­žu osob­nih ve­za ko­je vam kas­ni­je mo­gu bi­ti od po­mo­ći.

Ta­kav pris­tup će vam po­seb­no bi­ti od po­mo­ći ako ste u po­tra­zi za pos­lom. Baš kao što je nuž­no sa­ku­pi­ti sve vr­ste no­vih in­for­ma­ci­ja o tvrt­ka­ma u ko­ji­ma bi po­ten­ci­jal­no mo­gli apli­ci­ra­ti za po­sao. Web stra­ni­ce tih kom­pa­ni­ja ili ma­lih tvrt­ki su do­bar po­če­tak, ali one su kre­ira­ne od sa­mih tvrt­ki za te tvrt­ke ka­ko bi iz­gle­da­le ugled­ne, us­pješ­ne i poželjne, sto­ga va­lja upo­tri­je­bi­ti do­dat­no vri­je­me ka­ko bi se do­dat­no is­tra­ži­le sve vr­ste in­for­ma­ci­ja o že­lje­noj tvrt­ki.

Da­ka­ko, pra­vi je tre­nu­tak za pro­čiš­ća­va­nje i ažu­ri­ra­nje ži­vo­to­pi­sa te do­da­va­nje no­vih in­for­ma­ci­ja u nje­ga, ali na­kon što to uči­ni­te sva­ka­ko za­mo­li­te bar dvi­je oso­be da ga pre­gle­da­ju i po­nu­de vam osob­no miš­lje­nje i mo­guć­nos­ti za po­bolj­ša­nje. Uko­li­ko ste me­đu onim sret­ni­ci­ma ko­ji ima­ju po­sao, bez ob­zi­ra vi­si li im nad ši­jom “oš­tri­ca ma­ča” ot­ka­za zbog vi­ška dje­lat­ni­ka, si­gur­no vam je rad­ni pros­tor u pot­pu­nom ne­re­du. Rad­ni stol vam je za­tr­pan go­mi­lom pa­pi­ra, bi­lje­ža­ka, is­pi­sa­nih blo­ko­va, sta­rih no­vi­na i slič­nih stva­ri. Že­li­te svoj rad­ni stol do­ves­ti u red... Da? E, po­če­tak je te­žak i ne­ugo­dan. Pri­je sve­ga mo­ra­te sa­mi se­bi priz­na­ti ne­ke la­ži. Jer, ni­ka­da ne­će­te na­zva­ti To­mis­la­va či­ji te­le­fon­ski broj već go­di­nu da­na ču­va­te na sto­lu i ni­ka­da vam ni­je tre­bao, a zna­te i to da vam ni­ka­da ni ne­će tre­ba­ti.

Po­hr­va­ti se sa za­os­ta­ci­ma

Ako ste kao ve­ći­na, ta­da si­gur­no ima­te je­dan ili dva ne­za­vr­še­na pro­jek­ta ili za­dat­ka. Sa­da je pra­vo vri­je­me ‘po­hr­va­ti se’ i za­vr­ši­ti ih. Ili jed­nos­tav­no odus­ta­ni­te od njih. Pri­je sve­ga sva­ka­ko na­pra­vi­te pro­cje­nu jes­te li te pro­jek­te za­ne­ma­ri­li jed­nos­tav­no zbog li­je­nos­ti ili ste bi­li pre­za­pos­le­ni dru­gim važ­ni­jim stva­ri­ma. Oba­vez­no se kon­zul­ti­raj­te sa svo­jim na­dre­đe­ni­ma. Na­po­s­ljet­ku mo­že­te jur­nu­ti pre­ma na­pri­jed. Ni­je zgo­re­ga is­ko­ris­ti­ti ovo vri­je­me i za or­ga­ni­zi­ra­nja svog in­boxa na va­šem ema­ilu. Pro­češ­ljaj­te sve svo­je sta­re ma­ilo­va ko­je ste odav­no do­bi­li a ni­ka­da ih nis­te obri­sa­li, te na­pra­vi­te okrut­nu se­lek­ci­ju i u se­zo­nu je­sen/zi­ma 2012. kre­ni­te sa praz­nim in­boxom.

Da­ka­ko, ako već do sa­da ni - ste, kre­ira­te fol­de­re u ko­je mo­že­te spre­ma­ti važ­ne po­ru­ke ko­je že­li­te za­dr­ža­ti na­kon što ste ih otvo­ri­li. I za kraj. Tre­ba­te li do­dat­nu mo­ti­va­ci­ju za je­sen­sko pos­pre­ma­nje i u vlas­ti­tom pos­lov­nom svi­je­tu do­volj­no je sje­ti­ti se ka­ko tak­va vr­sta sre­đi­va­nja i pres­la­gi­va­nja pro­fe­si­onal­nog ži­vo­ta ide ‘ru­ku pod ru­ku’ sa ras­tom va­šeg pos­lov­nog ras­po­lo­že­nja, rad­ne pro­duk­tiv­nos­ti i pro­fe­si­onal­nog na­pret­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.