DO­LA­ZI NA EF­FIE

AUTOR ‘BUYO­LOGY’

Poslovni Dnevnik - - Menadžment -

Na šes­toj Ef­fie kon­fe­ren­ci­ji u Za­gre­bu predavanje će odr­ža­ti svjet­ski struč­njak za bren­di­ra­nje i autor bes­t­sel­le­ra “Buyo­logy-is­ti­ne i la­ži o to­me za­što mi ku­pu­je­mo” Mar­tin Lin­d­storm. Je­dan od 100 naj­u­tje­caj­ni­jih lju­di na svi­je­tu, pre­ma ma­ga­zi­nu Ti­me, pu­tu­je i pre­no­si svo­ja zna­nja o iz­grad­nji bren­do­va di­rek­to­ri­ma kor­po­ra­ci­ja pu­put Mc­Do­nald’sa, Proc­ter&Gam­blea, Pep­si­ja, Mi­cro­sof­ta i Glaxo Smith Kli­nea. Ef­fie kon­fe­ren­ci­ja odr­žat će se 21. lis­to­pa­da, a mas­ter­class 20. lis­to­pa­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.