Rad­ni stol

Poslovni Dnevnik - - Menadžment -

Ne­red na sto­lu, ne­red u gla­vi

Sve os­ta­lo što ipak mis­li­te ka­ko mo­ra­te za­dr­ža­ti ar­hi­vi­raj­te u po­seb­ne fas­cik­le ili re­gis­tra­to­re i pos­pre­mi­te ih u or­mar. I ne za­bo­ra­vi­te - ne­red na va­šem sto­lu stva­ra i ne­red u va­šoj gla­vi.

Sta­ri bro­je­vi ča­so­pi­sa su - sta­ri

Spa­da­te li u ka­te­go­ri­ju lju­di-hr­ča­ka, si­gur­no na rad­nom sto­lu ima­te go­mi­lu spe­ci­ja­li­zi­ra­nih ča­so­pi­sa ko­je ste sa­kup­lja­li ci­je­le proš­le go­di­ne a oni su sa­mo sa­kup­lja­li pra­ši­nu. Va­ma se či­ni ka­ko je do­bro ima­ti ih i da će do­ći dan ka­da će­te ih u mi­ru pro­či­ta­ti. Ba­ci­te ih u kon­tej­ner za re­cik­li­ra­ni pa­pir.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.