Fon­do­vi

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Imo­vi­na na 40 ml­rd. ku­na

Imo­vi­na če­ti­ri­ju oba­vez­nih mi­ro­vin­skih fon­do­va, AZ, Ra­if­fe­isen, PBZ CO te Er­ste pla­vog, do kra­ja sr­p­nja do­seg­nu­la je 40,29 mi­li­jar­di ku­na, po­ka­zu­ju naj­no­vi­je broj­ke Han­fe. Go­le­ma ve­ći­na imo­vi­ne 36,19 mi­li­jar­di ku­na ulo­že­na je u Hr­vat­skoj, od to­ga iz­no­sa čak 27,2 mi­li­jar­de u dr­žav­ne obvez­ni­ce, dok je tek ma­nji dio ili 4,82 mi­li­jar­de ku­na inves­ti­ra­no u ino­zem­s­tvu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.