Bur­za u Bu­dim­pe­šti blo­ki­ra­la di­oni­ce OTP-A

Kri­vac je vla­da? Pred­la­žu jed­no­krat­nu ot­pla­tu kre­di­ta

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Di­oni­ce OTP i FHB ban­ke na Bu­dim­pe­štan­skoj bur­zi u po­ne­dje­ljak uju­tro su blo­ki­ra­ne. Di­rek­tor bur­ze uju­tro je oba­vi­jes­tio inves­ti­to­re ka­ko se obus­tav­lja tr­go­va­nje tim di­oni­ca­ma ti­je­kom ci­je­lo­ga da­na.

U pri­op­će­nju objav­lje­nom na bur­zi ni­je ra­zjaš­nje­no ko­ji su toč­no raz­lo­zi cje­lod­nev­ne blo­ka­de.

Por­tal Por­t­fo­lio.hu pi­še pak ka­ko je blo­ka­da po­s­lje­di­ca pla­na vla­de Vik­to­ra Or­ba­na ko­jim se svim gra­đa­ni­ma Ma­đar­ske ko­ji su za­du­že­ni u stra­noj va­lu­ti omo­gu­ću­je jed­no­krat­no vra­ća­nje kre­di­ta.

Pre­ma pri­jed­lo­gu, gra­đa­ni bi mo­gli odjed­nom vra­ti­ti ci­je­li iz­nos kre­di­ta, ali po fik­s­nom te­ča­ju. Taj te­čaj bio bi znat­no ni­ži od ono­ga ko­ji je na sna­zi na tr­ži­štu.

Ako se pro­ve­de, pi­še Por­t­fo­lio.hu, pred­lo­že­ni plan, po­go­dio bi cje­lo­ku­pan ban­kar­ski sus­tav u Ma­đar­skoj. I to ne sa­mo u seg­men­tu za­ra­de ba­na­ka ne­go i u vi­du ra­zi­ne ka­pi­ta­la.

Sus­pen­zi­ju tr­go­va­nja di­oni­ca­ma ina­če mo­že za­tra­ži­ti bur­za ako sma­tra da pos­to­ji va­ljan raz­log zbog ko­je­ga ula­ga­či, ali i sa­mi iz­da­va­te­lji ne bi bi­li u rav­no­prav­nom po­lo­ža­ju.

Vje­ru­je se ka­ko su ban­ke za­tra­ži­le blo­ka­du tr­go­va­nja jer su nji­ho­ve di­oni­ce potonule još u pe­tak. OTP-ova di­oni­ca pa­la je ta­da 15 pos­to, a FHBo­va 11 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.