Sro­za­va se po­traž­nja za naf­tom

OPEC Prog­no­ze sre­za­ne za čak 150.000 ba­re­la dnev­no u 2011.

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Za­greb Po­traž­nja za naf­tom i u idu­ćoj će go­di­ni bi­ti iz­u­zet­no ni­ska, a glav­ni “kri­vac” je sla­bi gos­po­dar­ski rast u ključ­nim in­dus­tri­ja­li­zi­ra­nim zem­lja­ma i sla­ba se­zo­na vož­nje u SAD-u. Po­s­ljed­nja je to prog­no­za or­ga­ni­za­ci­je ze­ma­lja iz­voz­ni­ca naf­te (OPEC) Gru­pa 12 ze­ma­lja ko­ja is­po­ru­ču­je oko tre­ći­ne svjet­ske naf­te sni­zi­la je prog­no­zu glo­bal­ne po­traž­nje za naf­tom za 150.000 ba­re­la dnev­no u 2011. i za 40.000 ba­re­la naf­te dnev­no za 2012. go­di­nu. Prog­no­zi­ra­ju da će u ovoj go­di­ni svjet­ska po­traž­nja za naf­tom iz­no­si­ti 87,99 mi­li­ju­na ba­re­la dnev­no. Lo­še prog­no­ze utje­ca­le su i na kre­ta­nje ci­je­ne ba­re­la. Ci­je­na u Lon­do­nu na­krat­ko je pa­la čak 2,35 do­la­ra na 110,4 do­la­ra, ali se za­tim opo­ra­vi­la na 111,4 do­la­ra. U New Yor­lu je pa­la 2,24 USD i iz­no­si­la 85 do­la­ra, a za­tim se vra­ti­la na oko 86,2 do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.