Još vje­ru­ju da će ih spa­si­ti dr­ža­va

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

Uz po­raz­ne de­mo­graf­ske i gos­po­dar­ske tren­do­ve da­naš­nji rad­ni­ci – su­traš­nji pen­zi­one­ri – ne zna­ju do­volj­no i ne po­du­zi­ma­ju ni­šta da pro­mi­je­ne bes­pa­ri­cu ko­ja ih oče­ku­je

Ka­ko ži­ve do­ma­ći umi­rov­lje­ni­ci? Da se ne ku­pa­ju u luksuzu pri­lič­no je jas­no, no je­su li umje­re­no ili po­pri­lič­no si­ro­maš­ni, o to­me se već da de­ba­ti­ra­ti. Ovis­no o za­in­te­re­si­ra­noj stra­ni, broj­ke se čes­to lu­pa­ju iz ru­ka­va. Sin­di­ka­ti sma­tra­ju da ih je si­ro­maš­no 50 do 60 pos­to, a pi­ta li se stran­ka umi­rov­lje­ni­ka, nji­ho­vi čla­no­vi i dio druš­tva u či­je ime go­vo­re – is­ti­ču broj­ku od stra­vič­nih 80 pos­to si­ro­maš­nih gra­đa­na tre­će do­bi.

Hlad­na dr­žav­na sta­tis­ti­ka utje­lov­lje­na u stas­tis­tič­kom za­vo­du pro­gla­si­la je čak če­t­vr­ti­nu pen­zi­one­ra si­ro­maš­ni­ma, dok je ne­što ši­ra ana­li­za Ivi­ce Ur­ba­na s Ins­ti­tu­ta za jav­ne fi­nan­ci­je po­ka­za­la da su dr­žav­ne broj­ke ipak pre­op­ti­mis­tič­ne te da oko tre­ći­ne umi­rov­lje­ni­ka ži­vi is­pod gra­ni­ce si­ro­maš­tva. O toj bi se gra­ni­ci i raz­nim ži­vot­nim ko­ša­ri­ca­ma da­lo ras­prav­lja­ti. Je li 2372 ku­ne mje­seč­nog pri­ho­da gra­ni­ca si­ro­maš­tva, a sa 2380 ku­na pri­ho­da oso­ba ni­je si­ro­maš­na?! Ar­bi­trar­no pos­tav­lje­na cr­ve­na cr­ta si­ro­maš­tva ko­ju po­di­žu­ći ili spu­šta­ju­ći za­in­te­re­si­ra­ne stra­ne is­ti­ču i ta­ko pro­du­ci­ra­ju pos­tot­ke ne po­ka­zu­je so­ci­jal­nu is­klju­če­nost na­ših umi­rov­lje­ni­ka. Dok, pri­mje­ri­ce, je­dan so­li­dan dio Ame­ri­ka­na­ca s da­nom umi­rov­lje­nja pla­ni­ra kr­sta­re­nje oko svi­je­ta ili gle­da pre­se­lje­nje na Flo­ri­du, ve­ći­na do­ma­ćih umi­rov­lje­ni­ka zbra­ja za os­nov­ne ži­vot­ne po­tre­be. Od­la­zak u ka­za­li­šte ili res­to­ran? Pu­to­va­nje jed­nom go­diš­nje? Za na­še umi­rov­lje­ni­ke bli­že je znans­tve­noj fan­tas­ti­ci.

Za­to po­se­bi­ce straš­no zvu­či broj­ka od 54 pos­to mi­ro­vin­ski ne­pi­sme­nih gra­đa­na sred­nje do­bi. Vi­še od po­lo­vi­ca da­naš­njih rad­ni­ka ne zna ni­šta (ili zna ne­do­volj­no) o funk­ci­oni­ra­nju mi­ro­vin­skog sus­ta­va, po­tre­bi do­dat­ne šted­nje za mi­ro­vi­nu, raz­li­či­tih ti­po­va ži­vot­nog, do­bro­volj­nog mi­ro­vin­skog i inog osi­gu­ra­nja i šted­nje. Una­toč de­set go­di­na pos­to­ja­nja tros­tup­nog sus­ta­va, ne­bro­je­nih no­vin­skih nas­lo­va o pre­ni­skim mi­ro­vi­na­ma za dos­to­jan ži­vot – po­lo­vi­ca gra­đa­na i da­lje ži­vi u uvje­re­nju da će ih dr­ža­va uz­dr­ža­va­ti jed­nom kad odu u mi­ro­vi­nu.

Prem­da jed­na od mno­gih iz­ne­se­nih cr­ti­ca iz vi­še­mje­seč­nih “Ana­li­za mi­ro­vin­skog sus­ta­va” Ban­ke i IJF-a, to je jed­na od ključ­nih po­ru­ka is­tra­ži­va­nja. Pro­blem da­naš­njih umi­rov­lje­ni­ka je pri­su­tan i do­volj­no po­ra­ža­va­ju­ći sam za se­be, no u sko­roj bu­duć­nos­ti umi­rov­lje­ni­ci­ma mo­že bi­ti sa­mo go­re. Uz po­raz­ne de­mo­graf­ske i gos­po­dar­ske tren­do­ve, da­naš­nji rad­ni­ci – su­traš­nji pen­zi­one­ri – ne zna­ju do­volj­no i ne po­du­zi­ma­ju ni­šta da pro­mi­je­ne re­al­nu bes­pa­ri­cu ko­ja ih oče­ku­je. To je du­bok druš­tve­ni pro­blem ko­ji bi tre­bao za­bri­nu­ti i po­kre­nu­ti vla­da­ju­će, opo­zi­ci­ju, ali i ci­je­lu fi­nan­cij­sku in­dus­tri­ju. U svje­tlu tih broj­ki fi­nan­ci­ja­ši bi sto­ga mo­gli raz­mis­li­ti o ja­čem mar­ke­tin­škom an­ga­žma­nu ko­jim bi po­ka­za­li pro­ci­je­nje­nu vi­si­nu mi­ro­vi­ne za 35 go­di­na? Sta­tis­tič­ki hlad­no­krv­no?!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.