No­va tvrt­ka proizvodit će bes­plat­ne li­je­ko­ve za najsiromašnije

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Ru­ska vla­da pos­ta­la je vo­de­ći di­oni­čar u no­voj an­glo­ru­skoj tvrt­ki za pro­izvod­nju li­je­ko­va uz ra­zvoj na­no­teh­no­lo­gi­je, objav­lje­no je u po­ne­dje­ljak za po­sje­ta bri­tan­skog pre­mi­je­ra Da­vi­da Ca­me­ro­na kom­pa­ni­ji ko­ja će is­po­ru­či­va­ti li­je­ko­ve si­ro­maš­nim bo­les­ni­ci­ma u svi­je­tu. Pro Bo­no Bio nas­tao je ula­ga­njem Cel­tic Phar­me, pri­vat­ne gru­pe sa sje­di­štem u Lon­do­nu, te ru­ske kor­po­ra­ci­je RusNa- no, spe­ci­ja­li­zi­ra­ne za ra­zvoj na­no­teh­no­lo­gi­je. RusNa­no ulo­žio je 47 mi­li­ju­na do­la­ra u Cel­tic i po­sje­do­vat će vi­še od 40 pos­to di­oni­ca u Pro Bo­no Bio ko­ji se obve­zu­je pro­izvo­di­ti li­je­ko­ve po ci­je­na­ma ko­je će mo­ći pla­ća­ti po­tro­ša­či ovis­no o spo­sob­nos­ti po­je­di­nih ze­ma­lja. Afrič­kim zem­lja­ma Pro Bo­no Bio će is­po­ru­či­va­ti li­je­ko­ve bes­plat­no nov­cem od za­ra­de u za­pad­noj Eu­ro­pi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.