Ru­si­ja sma­nju­je broj sta­di­ona za SP u no­go­me­tu 2018.

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Ru­ski mi­nis­tar spor­ta Vi­ta­lij Mut­ko, ko­ji je ujed­no i pred­sjed­nik or­ga­ni­za­cij­skog od­bo­ra Svjet­sko­ga no­go­met­nog pr­vens­tva 2018. go­di­ne, ko­je­mu će Ru­si­ja bi­ti do­ma­ćin, iz­ja­vio je ka­ko bi že­lio sma­nji­ti broj sta­di­ona na ko­ji­ma će se igra­ti SP sa 16 na 13. Ru­si­ja je do­bi­la do­ma­ćins­tvo SP-a 2018. u kon­ku­ren­ci­ji En­gle­ske te za­jed- nič­kih kan­di­da­tu­ra Špa­njol­ske i Por­tu­ga­la, i Bel­gi­je i Ni­zo­zem­ske, pred­lo­živ­ši da se tur­nir odi­gra na 16 sta­di­ona u 13 raz­li­či­tih gra­do­va. No ni go­di­nu da­na pos­li­je Mut­ko raz­ma­tra sma­nje­nje bro­ja sta­di­ona. Ko­nač­nu od­lu­ku o to­me u ko­li­ko gra­do­va i na ko­li­ko sta­di­ona će se igra­ti SP 2018. do­ni­jet će Fi­fa u ožuj­ku 2013. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.