ZG HOL­DING DAO

36 IZ­VAN­RED­NIH OT­KA­ZA

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Za­gre­bač­ki hol­ding je od 2008. go­di­ne do da­nas po­di­gao čak 40 kaz­ne­nih pri­ja­va pro­tiv svo­jih rad­ni­ka zbog raz­li­či­tih kaz­ne­nih dje­la, obja­vio je ju­čer Hol­ding. Po­s­lje­dič­no je po­di­je­lje­no 36 iz­van­red­nih ot­ka­za zbog kr­še­nja obve­za iz rad­nog od­no­sa. U Za­gre­bač­kom hol­din­gu, ko­ji vo­di Ivo Čo­vić, od­lu­či­li su obja­vi­ti ove po­dat­ke zbog, ka­ko ka­žu, učes­ta­lih op­tuž­bi na uple­te­nost za­pos­le­ni­ka u raz­ne mal­ver­za­ci­je te doj­ma stvo­re­nog u jav­nos­ti da nit­ko od njih ni­je kaž­njen. Du­šan Vi­ro, glas­no­go­vor­nik Za­gre­bač­kog hol­din­ga, po­jaš­nja­va da su u po­s­ljed­nje tri go­di­ne po­du­ze­li niz rad­nji ra­di po­ve­ća­nja tran­s­pa­rent­nos­ti pos­lo­va­nja te tvrt­ke. Ta­ko je us­pos­tav­lje­na Služ­ba za unu­tar­nju re­vi­zi­ju i kon­tro­lu sa ši­ro­kim spek­trom ov­las­ti, a usvo­jen je i “Etič­ki ko­deks za za­pos­le­ni­ke

PXL

Ivo Čo­vić, pred­sjed­nik Upra­ve Zg hol­din­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.