Ba­či­ćev od­go­vor:

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Ap­surd­no je da sam uni­štio do­ka­ze

Bran­ko Ba­čić ne­gi­rao je op­tuž­bu da je uni­štio sve do­ka­ze o pos­to­ja­nju cr­nih fon­do­va. “To je pot­pu­na iz­miš­ljo­ti­na. Ap­surd­no je tvr­di­ti da sam ih uni­štio pa ih on­da is­ko­pao u vr­tu”, re­kao je te do­dao ka­ko ne­ke oso­be pro­tiv ko­jih se vo­de is­tra­ge dio od­go­vor­nos­ti sa se­be nas­to­je pre­ba­ci­ti na stran­ku te da se ne bo­ji is­tra­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.