‘Hr­vat­ska je pos­ta­la važ­na eu­rop­ska tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja’

Nuž­nost Su­rad­nja s me­di­ji­ma nuž­na je zbog sre­za­nih bu­dže­ta za ogla­ša­va­nje

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

sti Lon­do­na ili Pa­ri­za kao tu­ris­tič­kih me­ka una­toč ne­mi­ri­ma, is­tak­nu­li su su­di­oni­ci pr­ve me­đu­na­rod­ne kon­fe­ren­ci­je Svjet­ske tu­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je (UNWTO) o tu­riz­mu i me­di­ji­ma odr­ža­ne u uto­rak u Za­gre­bu.

Za kon­fe­ren­ci­ju “Tu­ri­zam u glav­nim vi­jes­ti­ma”, ko­ja ima po­kro­vi­telj­stvo Vla­de, re­gis­tri­ra­lo se 450 su­di­oni­ka, naj­ve­ćim di­je­lom no­vi­na­ra, PR struč­nja­ka i agen­ci­ja. Ta­leb Ri­fai, glav­ni taj­nik UNWTO-a, re­kao je da je Hr­vat­ska u po­s­ljed­njih pet do de­set go­di­na ja­ko na­pre­do­va­la i pos­ta­la jed­na od naj­važ­ni­jih des­ti­na­ci­ja na Me­di­te­ra­nu i u Eu­ro­pi što zas­lu­žu­je po­hva­lu.

“Upra­vo sto­ga od­lu­či­li smo da se kon­fe­ren­ci­ja odr­ži u Hr­vat­skoj. Oda­ziv je od­li­čan, pri­vuk­li smo naj­važ­ni­je svjet­ske me­di­je i de­set da­na pri­je početka kon­fe­ren­ci­je mo­ra­li smo za­tvo­ri­ti re­gis­tra­ci­je jer smo bi­li po­pu­nje­ni”, ka­zao je no­vi­na­ri­ma Ri­fai. Is­tak­nuo je da je pre­ma os­tva­re­nom pri­ho­du tu­ri­zam če­t­vr­ta naj­važ­ni­ja gos­po­dar­ska gra­na u svi­je­tu i da ima znat­no ve­ći utje­caj na druš­tvo ne­go što se mis­li.

Sto­ga je su­rad­nja s me­di­ji­ma vr­lo važ­na, a kon­fe­ren­ci­ja bi tre­ba­la po­ja­ča­ti mos­to­ve iz­me­đu me­di­ja i sek­to­ra. Mi­nis­tar tu­riz­ma Da­mir Bajs sma­tra da je kon­fe­ren­ci­ja odr­ža­na u pra­vom tre­nut­ku, u ko­jem se pre­dvi­đa da će ova tu­ris­tič­ka se­zo­na bi­ti us­pješ­ni­ja od 2008. go­di­ne.

No­vi re­kord

“Hr­vat­sku bi pre­ma na­šim pre­dvi­đa­nji­ma ove go­di­ne tre­ba­lo po­sje­ti­ti oko 11,5 mi­li­ju­na tu­ris­ta, oko osam pos­to vi­še tu­ris­ta ne­go la­ni. Ta­ko­đer će­mo ima­ti oko mi­li­jun gos­ti­ju vi­še ne­go 2008., ko­ja je ujed­no bi­la naj­bo­lja tu­ris­tič­ka go­di­na pri­je kri­ze”, ka­zao je Bajs.

PIXSELL

Pre­dvi­đa se da će broj gos­ti­ju u Hr­vat­skoj u 2011. go­di­ni pre­ma­ši­ti 11,5 mi­li­ju­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.