VLA­DO LU­ČIĆ

ATLAS

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Vla­do Lu­čić i To­mis­lav Vin­tar upi­sa­ni su na Tr­go­vač­kom su­du u Spli­tu kao no­vi čla­no­vi Upra­ve tu­ris­tič­ke agen­ci­je Atlas iz Du­brov­ni­ka. Lu­čić je od 1. ko­lo­vo­za, ka­ko su me­di­ji obja­vi­li, pos­tao i di­rek­tor kor­po­ra­tiv­nog ra­zvo­ja Excel­sa ho­te­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.