Stra­ni inves­ti­to­ri ne že­le ima­ti pos­la sa sr­p­skim gra­đe­vin­skim kom­pa­ni­ja­ma

Ces­to­grad­nja Svjet­ska ban­ka, Eu­rop­ska inves­ti­cij­ska ban­ka i EBRD pos­lo­ve u Sr­bi­ji ra­di­je da­ju grč­kim tvrt­ka­ma štraj­ko­vi i pri­jet­nje

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - RA­TO PET­KO­VIĆ/VLM

Sr­p­ska ces­tov­na po­du­ze­ća ogor­če­na su zbog do­dje­le pos­lo­va na auto­ces­ti ko­ri­dor X grč­kim tvrt­ka­ma, Ac­to­ru i Ter­ni, ko­je su po­volj­ni­jim po­nu­da­ma po­bi­je­di­le na na­tje­ča­ju i ta­ko sr­p­skoj gra­đe­vin­skoj ope­ra­ti­vi uze­le ko­lač is­pred no­sa. Sr­p­ska po­du­ze­ća pro­tes­ti­ra­ju jer sma­tra­ju da su grč­ke tvrt­ke do­bi­le pos­lo­ve na­kon što su po­nu­di­le dam­pin­ške ci­je­ne. Pre­ma nji­ho­voj ra­ču­ni­ci ci­je­na je ni­ža od ma­te­ri­ja­la ko­ji će se ko­ris­ti­ti u grad­nji.

Šok i ne­vje­ri­ca

Sr­bi­ma je na na­pla­tu doš­lo fa­vo­ri­zi­ra­nje do­ma­ćih tvrt­ki zbog če­ga su po­sao iz­gu­bi­li Kons­truk­tor i Hi­dro­elek­tra ni­sko­grad­nja Po­nu­da grč­kih tvrt­ki bi­la je ni­ža 29,7 mi­li­ju­na eura pa su kre­di­to­ri, Svjet­ska ban­ka, Eu­rop­ska inves­ti­cij­ska ban­ka i EBRD, da­li pred­nost grč­kim tvrt­ka­ma bez ob­zi­ra što u sr­p­skim pos­lov­nim kru­go­vi­ma vje­ru­ju da će ko­nač­na ci­je­na bi­ti ve­ća od one ko­ju su da­le grč­ke tvrt­ke. Po­du­ze­će za ces­te Be­ograd da­lo je za­jed­nič­ku po­nu­du s hr­vat­skim Kons­truk­to- rom za grad­nju tu­ne­la na di­oni­ci pre­ma bu­gar­skoj gra­ni­ci, ali je grč­ka Ter­na do­bi­la po­sao s ci­je­nom ni­žom za 15,8 mi­li­ju­na eura od sr­p­sko-hr­vat­sko­ga ces­tov­no­ga kon­zor­ci­ja.

Go­ran Ro­dić, taj­nik za gra­đe­vi­nar­stvo u Pri­vred­noj ko­mo­ri, ka­že da ni­jed­na ci­je­na ni­je ko­nač­na jer iz­vo­đa­či uvi­jek na­đu na­čin da na­pla­te stvar­ni iz­nos. Sma­tra da se naj­vi­še kra­de na zem­lja­nim ra­do­vi­ma i pos­tav­lja­nju asfal­ta. Sr­p­ska po­du­ze­ća oče­ki­va­la su da će si­gur­no do­bi­ti pos­lo­ve pa su me­ha­ni­za­ci­ju na ra­di­li­šta do­pre­mi­la pri­je od­lu­ke na­tje­čaj­ne ko­mi­si­je u ko­joj pre­sud­nu ri­ječ ima­ju zaj­mo­da­va­te­lji. Sr­p­ske tvrt­ke vi­še ni­su mo­gle ra­ču­na­ti na po­god­nos­ti ko­je su ima­le pri­li­kom do­dje­lji­va­nja pos­la na grad­nji is­te auto­ces­te u Voj­vo­di­ni kad je iz­vo­đa­če odre­đi­va­lo Mi­nis­tar­stvo za in­fras­truk­tu­ru. Tri spo­me­nu­te ban­ke odo­bri­le su zaj­mo­ve pod uvje­tom da one odre­đu­ju iz­vo­đa­če iako će za­jam vra­ća­ti jav­no po­du­ze­će Pu­te­vi Sr­bi­je. U tvrt­ki Ko­ri­do­ri Sr­bi­je, ko­ja uprav­lja grad­njom auto­ces­te, is­ti­ču ka­ko je do­ma­ćim za­ko­no­dav­s­tvom pre­dvi­đe­no da se pos­lo­vi po­vje­ra­va­ju tvrt­ka­ma ko­je po­nu­de naj­ni­žu ci­je­nu pa se po­tez ba­na­ka sma­tra lo­gič­nim. Po­sao je na na­tje­ča­ju do­bi­la Ni­bens gru-

Fa­vo­ri­zi­ra­nje do­ma­će ope­ra­ti­ve ne­is­pla­ti­vo

Ra­do­vi su kas­ni­li go­to­vo go­di­nu da­na, a vlas­nik Ni­bens gru­pe Mi­lo Đu­ka­no­vić za­du­žio je gra­đe­vin­ske tvrt­ke za 130 mi­li­ju­na eura ko­je za­jam ne mo­gu vra­ti­ti. Ban­ke su blo­ki­ra­le ra­ču­ne gra­đev­nih po­du­ze­ća, ti­su­će za­pos­le­nih os­ta­lo je bez vi­še­mje­seč­nih pla­ća do ko­jih po­ku­ša­va­ju do­ći štraj­ko­vi­ma i pri­jet­nja­ma da će blo­ki­ra­ti ula­ze pos­lov­nih ba­na­ka.

PD

Ti­su­će sr­p­skih gra­đe­vi­na­ra os­ta­lo je bez pos­la i pla­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.