Mr­ci­ne opet ja­šu u ete­ru

Poslovni Dnevnik - - Mediji&marketing - SA­ŠA PAPARELLA/VLM

Kad već ni­je us­pio ku­pi­ti Ra­dio 101 u ste­ča­ju, Jo­sip Maj­her, vlas­nik So­un­d­set pla­vog ra­di­ja, na svo­ju je pos­ta­ju do­veo Si­ni­šu Šve­ca i Mi­la­na Pe­ha, dvo­ji­cu naj­ka­riz­ma­tič­ni­jih dje­lat­ni­ka ne­koć po­pu­lar­nog ra­di­ja. Na­kon ne­za­bo­rav­nih 15 go­di­na na Sto­je­di­ni­ci, Švec i Peh po­čet­kom ove go­di­ne pres­ta­li su vo­di­ti svoj “Služ­be­ni po­če­tak vi­ken­da”, pro­gram ko­ji je išao pet­kom iz­me­đu šest i de­set uju­tro. Zbog do­bre glaz­be, a po­go­to­vo ci­nič­nog hu­mo­ra dvo­ji­ce he­do­nis­ta, ko­ji su od zo­re eter pu­ni­li eks­plo­zi­ja­ma šam­panj­skih če­po­va, nji­ho­vi fa­no­vi ra­no su se bu­di­li da ne bi slu­čaj­no pro­pus­ti­li ne­ku do­bro fo­ru...

Obo­ža­va­te­lji su za­do­volj­ni ovak­vim ra­zvo­jem do­ga­đa­ja jer omi­lje­ni dvo­jac, ovo­ga pu­ta pod ime­nom “Fan­tas­tič­na če­tvor­ka”, od proš­log po­ne­djelj­ka mo­gu slu­ša­ti po če­ti­ri sa­ta sva­kim rad­nim da­nom, od dva do šest po­pod­ne. “Mr­ci­ne opet ja­ha­ju”, s odu­šev­lje­njem je na­pi­sao je­dan od fa­no­va na fo­ru­mu, uz kri­ti­ku da sa­da pu­šta­ju vi­še glaz­be­ne “ku­ru­ze” ne­go pri­je. O no­vom ra­dij­skom iz­a­zo­vu po­raz­go­va­ra­li smo s ‘mr­ci­na­ma’.

Kak­va je kon­cep­ci­ja 'Fan­tas­tič­ne če­tvor­ke'?

Oče­ki­va­nja i že­lje su da na­pra­vi­mo za­nim­ljiv i za­ba­van pro­gram na ne­što druk­či­ji na­čin od ono­ga što se uglav­nom mo­že ču­ti u hr­vat­skom ete­ru, a što – ko­li­ko smo ču­li i či­ta­li – pu­bli­ci pos­ta­je sve do­sad­ni­je pa im mi že­li­mo po­nu­di­ti ne­što druk­či­je, a slič­no ono­me što smo ra­di­li pro­tek­lih 15-ak go­di­na u ju­tar­njem pro­gra­mu pet­kom. Pri to­me će­mo se ba­vi­ti raz­nim te­ma­ma, ali ne na na­čin kao što se to ra­di u re­dov­nom in­for­ma­tiv­nom pro­gra­mu, ne­go s po­gle­dom iz na­še­ga ku­ta... te­ško je to opi­sa­ti, tre­ba ču­ti!

Na ko­ju pu­bli­ku u emi­si­ji 'fan­tas­tič­na če­tvor­ka ci­lja­te'?

Ni­kad ni­smo ci­lja­li na ne­ku po­seb­nu pu­bli­ku, ni po do­bi, obra­zo­va­nju ili ne­koj dru­goj ka­te­go­ri­ji, već se že­li­mo obra­ća­ti svi­ma ko­ji su želj­ni ču­ti u ete­ru ne­što dru­go osim glaz­be, ak­tu­al­nih vi­jes­ti, po­da­ta­ka o vre­me­nu i sta­nju u pro­me­tu i pri­tom se i za­ba­vi­ti, na­smi­ja­ti ili se ču­dom ču­di­ti.

Je li 'Fan­tas­tič­na če­tvor­ka' pri­vuk­la i sta­re fa­no­ve 'Služ­be­nog početka vi­ken­da'?

Ko­li­ko za­sad zna­mo, osim re­dov­nih slu­ša­te­lja So­un­d­set pla­vog pri­vuk­li smo i dos­ta na­ših sta­rih slu­ša­te­lja, a na­da­mo se da će se krug slu­ša­te­lja još vi­še ši­ri­ti... kao što se nas dvo­ji­ca ši­ri­mo ete­rom. Mis­li­mo da se ne osje­ti pa­uza od osam mje­se­ci ko­li­ko nas ni­je bi­lo.

Ho­će li pre­la­zak na So­un­d­set pla­vi ra­dio zna­či­ti i ma­nje slo­bo­de u iz­ra­ža­va­nju? Zbog br­zog je­zi­ka ste i na li­be­ral­noj Sto­je­di­ni­ci zna­li bi­ti sus­pen­di­ra­ni...

Nit­ko nas ni na što ni­je upo­zo­ra­vao ni­ti nam na­me­tao ikak­va ogra­ni­če­nja ta­ko da se u ete­ru osje­ća­mo vr­lo slo­bod­no i ugod­no, a is­to ta­ko i u no­vom okru­že­nju i s no­vim ko­le­ga­ma.

Na­ši do­sa­daš­nji slu­ša­te­lji u po­čet­ku su bi­li ma­lo skep­tič­ni s ob­zi­rom na to da smo na no­voj sta­ni­ci, a Sto­je­di­ni­ca je u jav­nos­ti ne­kad slo­vi­la kao je­di­na sta­ni­ca na ko­joj je go­to­vo sve do­pu­šte­no. No slu­ša­te­lji ka­žu da smo “opet oni sta­ri”.

PD

Mi­lan Peh i Si­ni­ša Švec

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.