Sa­ša će­ra­mi­lac

Poslovni Dnevnik - - Mediji&marketing -

Pro­gram je do­bio na te­ži­ni

“Švec i Peh su ne­dvoj­be­no bren­do­vi za­gre­bač­ko­ga ra­dij­skog ete­ra i iz­u­zet­no nam je dra­go da su nam se pri­dru­ži­li. Osim što je nji­ho­vim do­la­skom naš pro­gram do­bio na te­ži­ni – go­to­vo 300 ki­lo­gra­ma ži­ve va­ge – do­bi­li smo i ve­li­ku do­zu hu­mo­ra. Re­ak­ci­je slu­ša­te­lja na we­bu i fej­su su od­lič­ne, a pr­ve po­ka­za­te­lje ras­ta slu­ša­nos­ti oče­ku­je­mo u zad­njem kvar­ta­lu ove go­di­ne. Proš­lo­ga je tjed­na dio na­še­ga vo­di­telj­skog ti­ma pos­ta­la i glu­mi­ca Ana Be­gić, a pri­pre­ma­mo još ne­ka iz­ne­na­đe­nja. Plan je Za­grep­ča­ni­ma po­nu­di­ti naj­bo­lji ra­dij­ski pro­gram”, re­kao nam je Sa­ša Će­ra­mi­lac, di­rek­tor pro­mo­ci­je So­un­d­se­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.