U SLA­VO­NI­JI

NAJ­VI­ŠE ALERGIČNIH NA AMBROZIJU

Poslovni Dnevnik - - Medicina&biznis -

Upo­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na broj pe­lu­di am­bro­zi­je u zra­ku sve se vi­še po­ve­ća­va i ras­te broj alergičnih oso­ba i dje­ce na taj ko­rov, ko­ji je naj­ras­pros­tra­nje­ni­ji u is­toč­noj Hr­vat­skoj, po­se­bi­ce u oko­li­ci Osi­je­ka. Pre­ma po­da­ci­ma KBC-a Osi­jek evi­den­ti­ra­no je oko 6500 dje­ce i odras­lih gra­đa­na obo­lje­lih od aler­gij­skih bo­les­ti, a me­đu nji­ma je ve­lik broj onih ko­ji su aler­gič­ni na ambroziju. Pro­blem je što se am­bro­zi­ja ‘kre­će’ i vi­še od 300 ki­lo­me­ta­ra te što jed­na stab­lji­ka mo­že pro­izves­ti i do osam mi­li­ju­na zr­na­ca. Struč­nja­ci ka­žu da do 30 zr­na­ca pe­lu­di am­bro­zi­je u ku­bič­nom me­tru ni­je škod­lji­vo za zdrav­lje lju­di, no broj tih zr­na­ca u ko­lo­vo­zu i ruj­nu pro­sječ­no je i de­set pu­ta ve­ći. U Osi­je­ku je, pri­mje­ri­ce, proš­le go­di­ne bi­lo čak 1610 zr­na­ca pe­lu­di am­bro­zi­je što je naj­ve­ći broj una­zad de­set go­di­na od ka­ko se mje­ri pe­lud am­bro­zi­je u zra­ku, a ove go­di­ne naj­ve­ći broj zr­na­ca iz­mje­ren je 5. ko­lo­vo­za ka­da je bi­lo 1132 zrn­ca pe­lu­di u ku­bič­nom me­tru. Naj­ve­ći go­diš­nji pro­sjek je ina­če od 360 do 400 zr­na­ca, iz­u­zev 2006. go­di­ne ka­da je iz­mje­re­no 987 zr­na­ca pe­lu­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.