Ka mo­gu­će u te­škim slu­ča­je­vi­ma

Toj oplod­nji stru­ka tra­ži­la iz­mje­nu ko­jom se omo­gu­ća­va oplod­nja vi­še od tri jaj­ne sta­ni­ce

Poslovni Dnevnik - - Medicina& Biznis -

za li­je­če­nje ne­plod­nos­ti 80% pa­ci­jen­ti­ca je iz ino­zem­s­tva, a 50% ih do­la­zi iz Hr­vat­ske. Iako hr­vat­ski li­ječ­ni­ci za slo­ven­ske ko­le­ge ka­žu ka­ko su nji­ho­vi naj­bo­lji uče­ni­ci, či­nje­ni­ca je da ma­ri­bor­ski cen­tar ko­ji vo­di prof. dr. Velj­ko Vla­isav­lje­vić bi­lje­ži od­lič­ne re­zul­ta­te, no lis­ta če­ka­nja u ovom tre­nut­ku iz­no­si go­di­nu da­na. Vla­isav­lje­vić ka­že ka­ko je pre­ma od­lu­ci Europ­skog druš­tva za hu­ma­nu re­pro­duk­ci­ju i em­bri­olo­gi­ju (ESHRA) hr­vat­ski za­kon naj­ri­go­roz­ni­ji u Eu­ro­pi, a s njim se slo­žio i bel­gij­ski struč­njak prof. dr. Pa­ul De­vroy. On je re­kao da je cilj li­ječ­ni­ka po­mo­ći obi­te­lji­ma da do­bi­ju dje­cu, a ne ve­lik broj vi­še­plod­nih trud­no­ća. Du­go­roč­no gle­da­no, ka­že De­vroy, za­kon je iz­u­zet­no opa­san za že­ne i dje­cu. Na­ime, u 2010. go­di­ni broj vi­še­plod­nih trud­no­ća po­ras­tao je za 28% pa je ta­ko ro­đe­no 18 troj­ki, 62 bli­za­na­ca i jed­ne če­tvor­ke.

Pla­ća­nje no­vih pos­tu­pa­ka

Mi­li­no­vić je re­kao ka­ko ima ne­što ve­ći broj vi­še­plod­nih trud­no­ća, ali on još uvi­jek ni­je me­đu naj­ve­ći­ma u Eu­ro­pi i još je uvi­jek u ok­vi­ru stan­dar­da EU.

Pro­mi­je­nio se i na­čin fi­nan­ci­ra­nja pa se pos­tup­ci vi­še ne pla­ća­ju iz bol­nič­kog li­mi­ta ne­go iz po­seb­nog fon­da, a iz­dva­ja­nje za MPO je u od­no­su na 2009. go­di­nu po­ve­ća­no za go­to­vo 300%. Na­ime, 2009. se tro­ši­lo 16 mi­li­ju­na ku­na, u 2010. 45 mi­li­ju­na ku­na, a u pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne po­tro­še­no je 28 mi­li­ju­na ku­na. Raz­lo­zi su, me­đu os­ta­lim, i uki­da­nje dob­ne gra­ni­ce za že­ne te po­ve­ćan broj bes­plat­nih pos­tu­pa­ka sa tri na šest.

“Ta­ko­đer, za raz­li­ku od pri­jaš­njih odred­bi za­ko­na, sva­ka že­na na­kon po­ro­da po­nov­no ima pra­vo na 6 bes­plat­nih pos­tu­pa­ka”, ka­zao je rav­na­telj HZZO-a Ti­ho­mir Striz­rep. HZZO je ulo­žio i če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na u no­vu opre­mu te još mi­li­jun ku­na u edu­ka­ci­ju struč­nja­ka. Striz­rep naj­av­lju­je ka­ko će HZZO usko­ro po­če­ti pla­ća­ti i rad la­bo­ra­to­ri­ja za do­na­ci­ju jaj­nih sta­ni­ca te la­bo­ra­to­ri­ja u ko­jem će se pro­vo­di­ti pos­tup­ci ki­rur­škog do­bi­va­nja spe-

Dar­ko Mi­li­no­vić

mi­nis­tar zdrav­s­tva ri­mi­ja. HZZO ta­ko­đer pla­ća tro­ško­ve i pa­ro­vi­ma ko­ji od­la­ze na li­je­če­nje u ino­zem­s­tvo za me­to­de ko­je se ne pri­mje­nju­ju u Hr­vat­skoj, pri­mje­ri­ce, za že­ne ko­je ne­ma­ju vlas­ti­tih jaj­nih sta­ni­ca i tre­ba­ju do­na­ci­ju. Ko­men­ti­ra­ju­ći po­rast iz­dva­ja­nja za MPO, Mi­li­no­vić ka­že ka­ko su pos­tup­ci me­di­cin­ski pot­po­mog­nu­te oplod­nje do sa­da bi­li neo­prav­da­no za­ki­nu­ti. Do­dao je ka­ko je za­kon­sku mo­guć­nost is­ko­ris­ti­lo i 1000 že­na sta­ri­jih od 40 go­di­na ko­je su se pod­vrg­nu­le MPO-u. Us­pješ­nost u ovoj sku­pi­ni pa­ci­jen­ti­ca iz­no­si oko 4%, a Mi­li­no­vić ka­že ka­ko je i to utje­ca­lo na ukup­nu us­pješ­nost.

Po­li­ti­za­ci­ja za­ko­na

“Ukup­ni pro­sjek je da­nas 31% u od­nos­nu na pri­je go­di­nu da­na ka­da iz­no­sio 25%. A ova će go­di­na bi­ti još us­pješ­ni­ja ne­go proš­la”, ka­zao je Mi­li­no­vić. Ono što je iz­a­zva­lo zbu­nje­nost me­đu gi­ne­ko­lo­zi­ma jest na­čin na ko­ji se ra­ču­na sto­pa us­pješ­nos­ti. Na­ime, ne­ki od njih ka­žu, ESHRE ra­ču­na broj svih že­na ko­je su uš­le u pos­tu­pak MPO i broj ro­đe­ne dje­ce dok je hr­vat­ska sta­tis­ti­ka iz­ve­de­na iz bro­ja em­bri­otran­sfe­ra i ro­đe­ne dje­ce. U pr­vom slu­ča­ju us­pješ­nost bi iz­no­si­la 25,7%, a u dru­gom 31%.Mi­li­no­vić je us­t­vr­dio i ka­ko ne pris­ta­je na po­li­ti­za­ci­ju te je spre­man na ar­gu­men­ti­ra­nu ras­pra­vu.

“Je li za­kon mo­gao bi­ti bo­lji? Jest. A je li mo­gao bi­ti go­ri? Jest. Mis­lim da smo doš­li do ne­kog op­ti­mal­nog za­ko­na ko­ji će za­do­vo­lji­ti sve za­in­te­re­si­ra­ne. Bi­lo je dvoj­be da li sa­da ići u iz­mje­ne za­ko­na ili ga os­ta­vi­ti do iza iz­bo­ra. Re­kao sam pri­je go­di­nu da­na da ako stru­ka na­kon go­di­nu da­na pri­mje­ne ka­že svo­je pri­mjed­be, ja ću ih po­ku­ša­ti im­ple­men­ti­rat, bez ob­zi­ra što su sa­da iz­bo­ri. Na taj na­čin sam po­ka­zao da ni­sam ona­kav ka­vog me se že­lje­lo pred­sta­vi­ti. Ni­sam pro­tiv za­mr­za­va­nja pri­rod­nih za­me­ta­ka, dak­le u naj­te­žim slu­ča­je­vi­ma ako se oplo­di vi­še od tri jaj­ne sta­ni­ce i ako se stvo­ri vi­še za­me­ta­ka, oni se, na­rav­no, mo­ra­ju za­mrz­nu­ti”, ka­zao je Mi­li­no­vić.

FO­TO­LIA

U Hr­vat­skoj je za­hva­lju­ju­ći me­di­cin­ski pot­po­mog­nu­toj oplod­nji u go­di­nu da­na ro­đe­no 1019 dje­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.