U dvoj­bi je od­lu­čan pot­pis, a ne pe­čat

Iz sud­ske prak­se

Poslovni Dnevnik - - Pravo -

Pre­ma sta­vu Vi­so­kog tr­go­vač­kog su­da RH br. Pž 1008/1998 pre­ura­njen je za­klju­čak pr­vos­tu­panj­skog su­da da je ro­bu u vri­jed­nos­ti od 149.222,44 ku­na na­ru­či­lo tr­go­vač­ko druš­tvo “O.” d.o.o. Za­greb. Pe­čat otis­nut na na­rudž­be­ni­ca­ma sam po se­bi ne zna­či ni­šta. Ako se ugovor sk­la­pa u pi­sa­nom obli­ku, ugovor je sklop­ljen pre­ma čl. 72. st. 1. Za­ko­na o obvez­nim od­no­si­ma (NN broj 53/91, 73/91, 3/94 i 7/96, u dalj­njem tek­s­tu: ZOO), kad ugovor pot­pi­šu sve oso­be ko­je se nji­me obve­zu­ju. Pre­ma to­me bi­tan je pot­pis na na­rudž­be­ni­ca­ma, a ne otis­nu­ti pe­čat. Pre­ma čl. 241. st. 4. Za­ko­na o tr­go­vač­kim druš­tvi­ma (NN broj 111/93, u dalj­njem tek­s­tu: ZTD), čla­no­vi upra­ve pot­pi­su­ju se u ime druš­tva pri če­mu mo­ra­ju na­ves­ti tvrt­ku druš­tva i svoj­stvo čla­no­va upra­ve. te­me­lje­nog ka­pi­ta­la, a u obraz­lo­že­nju ni­je na­veo ko­je za­ko­nom ut­vr­đe­ne pret­pos­tav­ke za upis ni­su is­pu­nje­ne (čla­nak 43., sta­vak 3. Za­kon o sud­skom re­gis­tru. Jed­na­ko ta­ko ni­je na­veo ko­je pret­pos­tav­ke ni­su is­pu­nje­ne za upis sma­nje­nja te­me­lje­nog ka­pi­ta­la (čla­nak 347. ZTD), a s tim u ve­zi i za upis iz­mje­ne Sta­tu­ta.

Ovaj sud do­pu­šta da re­gis­tar­ski sud u pos­tup­ku upi­sa u sud­ski re­gis­tar pa­zi po služ­be­noj duž­nos­ti na ni­šta­vost od­lu­ka Glav­ne Skup­šti­ne. Me­đu­tim, u obraz­lo­že­nju po­bi­ja­nog rje­še­nja ne­ma ri­je­či o ne­kom od raz­lo­ga ni­šta­vos­ti ko­ji su pro­pi­sa­ni u član­ku 313., sta­vak 4., član­ka 338., sta­vak 2., član­ka 348., sta­vak 2., član­ka 355. i član­ka 359. ZTD-a.

Iz na­ve­de­nog je vid­lji­vo da po­bi­ja­no rje­še­nje ima ne­dos­ta­ta­ka zbog ko­jih se ne mo­že is­pi­ta­ti, ra­di če­ga se žalba usva­ja.

M. Lju­ben­ko,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.