Re­gis­tar mo­ra služ­be­no pa­zi­ti na ni­štav­nost

Poslovni Dnevnik - - Pravo -

Pre­ma sta­vu Vi­so­kog tr­go­vač­kog su­da RH br. Pž 2722/1999 pr­vos­tu­panj­ski sud je od­bio zah­tjev za upis od­lu­ke o sma­nje­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.