Ot­ka­zi za 100.000 lju­di

Ban­kar­ska kri­za

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Na­kon

š t o j e Bank of Ame­ri­ca u po­ne­dje­ljak obja­vi­la da na­mje­ra­va po­di­je­li­ti čak 30.000 ot­ka­za, broj lju­di ko­ji će u ban­ka­ma di­ljem svi­je­ta os­ta­ti bez pos­la zbog no­vog uda­ra kri­ze po­peo se na 100.000.

Uz upra­vo naj a v l j e - nih 30.000 ot­ka­za u naj­ve­ćoj ame­rič­koj ban­ci, što j e go­to­vo 1 0 post o nj e - z i ni h dj e l at ni ka, j e dnak broj na svo­joj “lis­ti za od­strel” naj­a­vio j e i HSBC. Me­đu os­ta­li­ma, Lloyds gru­pa ot­pus­tit će 15.000 lju­di, a 3500 za­pos­le­nih os­tat će bez svog rad­nog mje­sat u UBSu. Ta­li­jan­ska In­te­sa San­pa­olo pla­ni­ra ot­pus­ti­ti 3000 dje­lat­ni­ka, dok je Royal bank of Sco­tland za­sad naj­a­vi­la 2000 ot­ka­za. Jed­nak broj lju­di ot­pus­tit će i Cre­dit Su­isse, Ban­co Po­po­la­re pla­ni­ra se ri­je­ši­ti 1120 za­pos­le­nih dok se broj ot­ka­za u Gol­d­man Sac­h­su po­peo na 1000.

PD

BoA ot­pu­šta 30.000 lju­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.