ZA PO­DR­ŠKU DO­LA­RU

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

če i po­s­ljed­nja ame­rič­ka pos­troj­ba. U Af­ga­nis­ta­nu, gdje su da­tu­mi pov­la­če­nja već odre­đe­ni, sve je te­že bi­ti uvje­ren ka­ko se mo­že us­pos­ta­vi­ti ko­he­ziv­na i je­dins­tve­na dr­ža­va.

Ka­ko se sma­nju­je učin­ko­vi­tost voj­ne mo­ći, ta­ko ras­te važ­nost eko­nom­ske mo­ći. Priz­na­va­nje ovih te­melj­nih či­nje­ni­ca, kao i dvos­tra­nač­ka po­dr­ška rje­ša­va­nju na­ve­de­nih pro­ble­ma, od ključ­ne je važ­nos­ti za bu­duć­nost Ame­ri­ke, ali i za bu­duć­nost Za­pa­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.