Je li biv­ši ma­đar­ski pre­mi­jer na­mjes­tio jav­ni na­tje­čaj?

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Biv­šem ma­đar­skom so­ci­ja­lis­tič­kom pre­mi­je­ru Fe­ren­cu Gyur­c­sanyu, sa­da zas­tup­ni­ku u par­la­men­tu, uki­nut je zas­tup­nič­ki imu­ni­tet i mo­rat će od­go­va­ra­ti na op­tuž­be za zlo­po­ra­bu vlas­ti. Od­lu­ku o uki­da­nju imu­ni­te­ta Gyur­c­sanyju do­ni­je­lo je 306 zas­tup­ni­ka, a par­la­men­tar­na sku­pi­na so­ci­ja­lis­ta sa 52 zas­tup­ni­ka gla­so­va­la je pro­tiv. Vla­da des­nog cen­tra Vik­to­ra Or­ba­na tvr­di da su Gyur­c­sany, ma­đar­ski pre­mi­jer od 2004. do 2009., i ne­ki čla­no­vi nje­go­ve so­ci­ja­lis­tič­ke vla­de su­dje­lo­va­li u na- mje­šta­nju jav­nog na­tje­ča­ja u ve­zi s grad­njom koc­kar­ni­ce u Su­ko­ru, pe­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra za­pad­no od Bu­dim­pe­šte. Za­mje­na te­re­na na kra­ju se ni­je do­go­di­la, a ma­đar­ska dr­ža­va je u tom pos­lu iz­gu­bi­la 1,3 mi­li­jar­de fo­rin­ta (5 mi­li­ju­na eura). “Op­tuž­be su laž­ne, tu­ži­telj­stvo ne go­vo­ri is­ti­nu, ni­jed­na ri­ječ iz tuž­be ni­je toč­na”, re­kao je biv­ši pre­mi­jer u par­la­men­tu. Čim je dr­žav­no tu­ži­telj­stvo za­tra­ži­lo uki­da­nje nje­go­va imu­ni­te­ta, Gyur­c­sany je iz­ja­vio da je ri­ječ o po­li­tič­koj uro­ti.

Fe­ren­cu Gyur­c­sanyu uki­nut zas­tup­nič­ki imu­ni­tet

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.