HPB pre­ko Na­rod­nih no­vi­na tra­ži dva čla­na Upra­ve

Što se tra­ži u ogla­su

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - ANA MLI­NA­RIĆ

HEsad Čo­la­ko­vić is­ti­če ka­ko je ne­raz­bo­ri­to pret­pos­ta­vi­ti da mla­di struč­nja­ci či­ta­ju Na­rod­ne no­vi­ne rvat­ska po­štan­ska ban­ka (HPB) ovih je da­na obja­vi­la na­tje­čaj u Na­rod­nim no­vi­na­ma da tra­ži dva čla­na Upra­ve. Na taj ko­rak, ka­ko su nam po­jas­ni­li, od­lu­či­li su se zbog po­tre­ba pos­la te od­lu­ke Nad­zor­nog od­bo­ra. No ka­ko je HPB u dr­žav­nom vlas­niš­tvu, mo­ra­li su obja­vi­ti jav­ni na­tje­čaj ka­ko bi is­po­što­va­li na­put­ke iz Ko­dek­sa kor­po­ra­tiv­nog uprav­lja­nja tr­go­vač­kim druš­tvi­ma u ko­ji­ma Hr­vat­ska ima di­oni­ce ili udje­le.

No ve­ći­na su­go­vor­ni­ka s ko­ji­ma smo ju­čer raz­go­va­ra­li os­ta­la je za­te­če­na tak­vom pro­ce­du­rom. Ve­li­ke tvrt­ke za ta­ko važ­ne i vi­so­ke funk­ci­je, pre­ma

Di­plo­ma eko­no­mi­je/pra­va i tri go­di­ne is­kus­tva

HPB u ogla­su objav­lje­nom 12. ruj­na u Na­rod­nim no­vi­na­ma tra­ži čla­na Upra­ve za po­dru­čje pos­lo­va­nja s gos­po­dar­stvom i sta­nov­niš­tvom te čla­na za po­dru­čje pos­lo­va­nja kon­trol­nih funk­ci­ja na man­dat od tri go­di­ne. Od kan­di­da­ta se oče­ku­je di­plo­ma eko­nom­skog ili prav­nog us­mje­re­nja, tro­go­diš­nje rad­no is­kus­tvo, poz­na­va­nje za­kon­skih i pod­za­kon­skih aka­ta, zna­nje stra­nog je­zi­ka i poz­na­va­nje ra­da na ra­ču­na­lu. ri­je­či­ma Alek­san­dra Ze­mu­ni­ća, di­rek­to­ra agen­ci­je za za­poš­lja­va­nje Se­lec­tio, obič­no an­ga­ži­ra­ju agen­ci­je za “he­ad­hun­ting” pa je taj oglas, ka­že, po­ma­lo ne­obi­čan.

Bo­lji re­gru­ta­cij­ski ka­na­li

“Pos­to­je pu­no bo­lji re­gru­ta­cij­ski ka­na­li od Na­rod­nih no­vi­na ko­je vr­lo ma­lo lju­di pra­ti. I ina­če se za ta­ko vi­so­ke po­zi­ci­je za­pos­le­ni­ci tra­že u in­ter­nim ba­za­ma i pre­ko osob­nih kon­ta­ka­ta. Ogla­ša­va­nje za tak­ve me­na­džer­ske funk­ci­je ri­jet­ko je”, ka­že Ze­mu­nić. Pre­mi­jer­kin sa­vjet­nik Želj­ko Lo­vrin­če­vić u ci­je­lom slu­ča­ju ne vi­di pro­blem i pod­sje­ća da je is­ti slu­čaj i s Cro­atia osi­gu­ra­njem, ko­je je ta­ko­đer u ve­ćin­skom dr­žav­nom vlas­niš­tvu i ko­je se is­to mo­ra dr­ža­ti ko­dek­sa. Zbog po­je­di­nih to­ča­ka Ko­dek­sa o kor­po­ra­tiv­nom uprav­lja­nju, is­ti­če, na­la­zi se u ne­rav­no­prav­nu po­lo­ža­ju u tr­žiš­noj utak­mi­ci. “HPB oči­to nas­to­ji is­po­što­va­ti pre­po­ru­ke Vla­de o po­bolj­ša­nju tran­s­pa­rent­nos­ti. No či­nje­ni­ca je da se u ban­kar­skom sek­to­ru čla­no­vi upra­ve ne tra­že pre­ko jav­nih na­tje­ča­ja”, po­jaš­nja­va Lo­vrin­če­vić. Do­da­je da, iako je tran­s­pa­rent­nost na pr­vo­me mjes­tu, ova od­lu­ka ipak pred­stav­lja svo­je­vr­s­nu ano­ma­li­ju.

Poz­dra­vi­li na­tje­čaj

I pred­sjed­nik CRO­ME Esad Čo­la­ko­vić ka­zao je da je ta­kav na­čin tra­že­nja čla­no­va Upra­ve ban­ke ne­po­vo­ljan za sam HPB. “Ne­raz­bo­ri­to je pret­pos­ta­vi­ti da će mla­di struč­nja­ci či­ta­ti Na­rod­ne no­vi­ne. Op­će­ni­to, oz­bilj­ne fi­nan­cij­ske us­ta­no­ve u tak­vim slu­ča­je­vi­ma an­ga­ži­ra­ju agen­ci­je ko­je on­da po­ma­žu pri se­lek­ci­ji i oda­bi­ru kan­di­da­ta”, ka­zao je Čo­la­ko­vić. Ipak, is­tak­nuo je da sva­ki jav­ni na­tje­čaj, pa i ovaj tre­ba poz­dra­vi­ti, a iz­u­zet­no pozitivnim oci­je­nio ga je Bran­ko Ro­glić, vlas­nik Or­bi­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.