Di­rek­tor Ela­na Ferko pod nad­zo­rom po­li­ci­je

Pod sum­njom Te­re­ti ga se za zlo­po­ra­bu po­lo­ža­ja te­šku 300.000 eura

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - DA­NI­JE­LA JO­ZIĆ/VLM

Ro­bert Ferko, pred­sjed­nik Upra­ve slo­ven­skog Ela­na, od sri­je­de je pod nad­zo­rom slo­ven­ske po­li­ci­je, u či­jem se druš­tvu ju­čer i po­ja­vio u sje­di­štu tvrt­ke. Fer­ka, ko­ji slo­vi za jed­nog od poz­na­ti­jih me­na­dže­ra u re­gi­ji, u Slo­ve­ni­ji tre­nu­tač­no sum­nji­če zbog vi­še zlo­po­ra­ba ov­las­ti, ko­je se pro­cje­nju­ju na naj­ma­nje 300.000 eura.

Pre­ma pi­sa­nju pos­lov­nog lis­ta Fi­nan­ce, Ferko je iz­me­đu os­ta­log tre­bao pri­mi­ti na­gra­du od Ela­na u iz­no­su od 80.000 eura, što je na­vod­no od­bio zbog vi­so­kog po­re­za, ali je pos­li­je is­ti taj iz­nos fak­tu­ri­rao agen­ci­ji za za­poš­lja­va­nje s ko­jom Elan su­ra­đu­je. Ro­bert Ferko je na če­lu Ela­na po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na, a pos­lov­noj za­jed­ni­ci u re­gi­ji je poz­nat kao vi­še­go­diš­nji di­rek­tor Dro­ge Ko­lin­ske. Upra­vo je u vri­je­me nje­go­va man­da­ta u Dro­gi Ko­lin­skoj ta kom­pa­ni­ja pre­go­va­ra­la s ko­priv­nič­kom Po­drav­kom o stra­te­škom po­ve­zi­va­nju, do ko­jeg na kra­ju ni­je doš­lo. Fer­kov po­tez da 2007. go­di­ne iz Dro­ge Ko­lin­ske pri­je­đe u Del­ta Hol­ding Mi­ros­la­va Mi­ško­vi­ća za mno­ge je bio iz­ne­na­đe­nje, a slo­ven­ski su me­di- ji na­vo­di­li da je sa­mo tran­sfer iz­no­sio po­la mi­li­ju­na eura. U to se vri­je­me dos­ta in­ten­ziv­no go­vo­ri­lo o spa­ja­nju Mer­ca­to­ra, Del­ti­ne ma­lo­pro­da­je i Kon­zu­ma zbog če­ga je Fer­kov pre­la­zak kod naj­moć­ni­je­ga sr­bi­jan­skog po­du­zet­ni­ka bio po­seb­no za­nim­ljiv. No on se ni­je pre­du­go za­dr­žao u Be­ogra­du te je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na pos­tao pred­sjed­nik Upra­ve Ela­na, u ve­ćin­skom dr­žav­nom vlas­niš­tvu. Elan, poz­na­ti pro­izvo­đač ski­ja, ove go­di­ne oče­ku­je 90 mi­li­ju­na eura pri­ho­da te do­bit (la­ni je imao gu­bi­tak od 1,5 mi­li­ju­na eura).

PD

Ro­bert Ferko, di­rek­tor Ela­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.