Pro­blem re­gu­la­to­ra

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Mu­dri­nić: HT mo­že bez ula­ga­nja, ali po­du­zet­ni­ci ne mo­gu bez in­fras­truk­tu­re

Zbog či­nje­ni­ce da ni­je u sta­nju de­fi­ni­ra­ti kak­vo gos­po­dar­stvo že­li ra­zvi­ja­ti u idu­ćih pet­na­est go­di­na, a sli­je­dom to­ga ni­ti ar­ti­ku­li­ra­ti stra­te­gi­ju ra­zvo­ja no­ve op­tič­ke mre­že Hr­vat­ska je u oz­bilj­noj opas­nos­ti da znat­no za­os­ta­ne u sek­to­ru te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja ko­ji je me­đu naj­važ­ni­jim na glo­bal­nom tr­ži­štu, ali i sek­to­ru u ko­jem je Hr­vat­ska do­sad bi­la me­đu naj­na­pred­ni­ji­ma, upo­zo­rio je na okru­glom sto­lu Ivi­ca Mu­dri­nić, pred­sjed­nik Upra­ve Hr­vat­skog te­le­ko­ma te pred­sjed­nik Na­ci­onal­nog vi­je­ća za kon­ku­rent­nost. Za to da već vi­še od dvi­je go­di­ne ko­či ra­zvoj pro­jek­ta do­vo­đe­nja op­tič­kih ka­be­la do ku­ćans­ta­va Mu­dri­nić iz­rav­no op­tu­žu­je re­gu­la­to­ra, Hr­vat­sku agenciju za po­štu i elek­tro­nič­ke ko­mu­ni­ka­ci­je (HAKOM), a ti­me i dr­ža­vu ko­ja ime­nu­je re­gu­la­to­ra. “Na­ša tvrt­ka mo­že op­s­ta­ti i bez tog ula­ga­nja, no po­du­zet­ni­ci u Hr­vat­skoj os­ta­ju bez naj­važ­ni­je in­fras­truk­tu­re u svom pos­lo­va­nju ako vr­lo br­zo ne na­pra­vi­mo po­mak za re­ali­za­ci­ju tog pro­jek­ta. Ne­ma­mo adek­vat­nog re­gu­la­to­ra i dvi­je go­di­ne una­toč broj­nim sas­tan­ci­ma i s pred­stav­ni­ci­ma Vla­de ni­smo se po­mak­li”, ka­že Mu­dri­nić na­vo­de­ći je­dan od pri­mje­ra sma­nje­ne po­li­tič­ke vo­lje za su­rad­nju jav­nog i pri­vat­nog sek­to­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.