Sa­mo­do­lov zad­nji test što su Ma­đa­ri po­pra­vi­li u Ini

I da­lje raz­mi­ri­ce zbog mo­de­la uprav­lja­nja Uvod u ovo­tjed­ni nad­zor re­gu­la­to­ra tr­ži­šta bi­la je sjed­ni­ca NO-A Ine, na ko­joj su hr­vat­ski čla­no­vi upo­zo­ri­li na ne­dos­ta­tak kva­li­te­te in­ter­nih aka­ta, no pre­gla­sa­li su ih ma­đar­ski nad­zor­ni­ci

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - SU­ZA­NA VA­RO­ŠA­NEC

Han­fa kre­će u nad­zor­ni pos­tu­pak Ine ko­ji je od­lu­ču­ju­ći za pi­ta­nje kad će se nas­ta­vi­ti tr­go­va­nje tom di­oni­com. Nes­luž­be­no se doz­na­je da će se is­pi­tat je li Ina pos­tu­pi­la pre­ma Han­fi­nu rje­še­nju od 29. sr­p­nja. Tom je pi­ta­nju pret­ho­di­la bur­na ras­pra­va na sjed­ni­ci NO-a Ine u po­ne­dje­ljak. Miš­lje­nje hr­vat­skih čla­no­va NO-a o ne­dos­tat­noj kva­li­te­ti in­ter­nih aka­ta pre­gla­sao je ve­ći broj ma­đar­skih nad­zor­ni­ka. Ne­obe­ća­va­ju­ći uvod u re­zul­tat Han­fi­na nad­zo­ra, ko­men­ta­ri su na tr­ži­štu gdje se mno­gi ko­le­ba­ju zbog pro­tu­rječ­nih miš­lje­nja. Če­ka se Han­fi­na ocje­na ko­ja će re­ći je li Ina pos­tu­pi­la u ci­je­los­ti pre­ma nje­zi­nu ak­tu. Re­gu­la­tor­no ti­je­lo da­lo je kra­jem sr­p­nja na­log Ini da u ro­ku 45 da­na pro­ve­de vi­še nad­zor­nih mje­ra. Ve­za­ne su ili za iz­mje­nu in­ter­nih aka­ta ili do­no­še­nje no­vih, a cilj je ure­đe­nje pos­tu­pa­nja s pov­la­šte­nim in­for­ma­ci­ja­ma. No­va in­ter­na re­gu­la­ci­ja uklju­ču­je iz­mje­ne or­ga­ni­za­cij­ske struk­tu­re, us­pos­ta­vu sus­ta­va te kon­tro­le. Za­nim­lji­vo je da prav­ni struč­nja­ci ocje­nju­ju da se ne vi­di kraj pri­je­po­ri­ma pred­stav­ni­ka dva­ju vlas­nič­kih blo­ko­va zbog sus­ta­va uprav­lja­nja u Ini. Po­t­vr­đu­je se nes­na­la­že­nje Mo­la u du­alis­tič­ko­me mo­de­lu kor­po­ra­tiv­nog uprav­lja­nja ko­ji Ina ima, na­vo­de. Raz­log je naj­no­vi­ja iz­ja­va Do­mo­ko­sa Szol­la­ra, glas­no­go­vor­ni­ka Mo­la, da Uprav­ni od­bor vo­di Ini­no pos­lo­va­nje i da je to “u skla­du s pri­mje­nji­vim re­gu­la­ti­va­ma i za­ko­no­dav­s­tvom RH”. Prav­ni struč­nja­ci tvr­de da to ni­je toč­no. Pre­ma sud­skom re­gis­tru Ina je us­tro­je­na u du­alis­tič­kom sus­ta­vu, zna­či ima upra­vu i nad­zor­ni od­bor, na­vo­de, dok uprav­ni od­bor, ka­rak­te­ris­ti­čan za mo­nis­tič­ki sus­tav uprav­lja­nja, obje­di­nju­je upra­vu i nad­zor i dio uprav­ljač­kih funk­ci­ja pre­no­si na od­bor iz­vr­š­nih di­rek­to­ra. Taj pak mo­del ni­je mo­gu­će di­je­lom pres­li­ka­ti na Inu ko­ja raz­dva­ja funk­ci­je uprav­lja­nja i nad­zo­ra te za­kon­ski sto­ga ne smi­je ima­ti iz­vr­š­ne di­rek­to­re. Za­klju­ču­ju i da ni­je mo­gu­će pri­je­por ri­je­ši­ti kom­bi­na­ci­jom sus­ta­va. Di­oni­com Ine na Za­gre­bač­koj bur­zi ne tr­gu­je se od 28. trav­nja 2011.

PIXSELL

Sa­mo­dol, Han­fa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.