Stran­ke iz­la­ze s pro­gra­mi­ma

Po­če­lo je Ko­ali­ci­ja obe­ća­la po­dig­nu­ti BDP za če­ti­ri pos­to

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Za­greb Do kra­ja tjed­na dva naj­iz­gled­ni­ja kan­di­da­ta za po­bje­du na sko­raš­njim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, HDZ i Ko­ali­ci­ja SDPHNS-IDS-HSU, na­mje­ra­va­ju jav­nos­ti pred­sta­vi­ti svo­je pro­gra­me. Sa­vez za pro­mje­ne uči­nit će to u če­t­vr­tak u za­gre­bač­koj Tvor­ni­ci kul­tu­re. O pro­gra­mu će go­vo­ri­ti li­de­ri sa­daš­nje opor­be: Zo­ran Mi­la­no­vić (SDP), Ra­di­mir Ča­čić (HNS), Ivan Ja- kov­čić (IDS) i Sil­va­no Hre­lja (HSU). Glav­ni pri­ori­tet ko­ali­ci­je je rast BDP-a za če­ti­ri pos­to. Na­mje­ra­va­ju i pro­ves­ti re­for­me u jav­noj upra­vi, sma­nji­ti broj op­ći­na, bez ot­pu­šta­nja i re­za­nja pla­ća te od­go­di­ti grad­nju mos­ta za Pe­lje­šac za ne­ka bo­lja vre­me­na. Sa svo­jim pro­gra­mom ovih da­na iz­la­zi i HDZ, a HSLS je to već uči­nio proš­li tje­dan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.