No­va kon­cep­ci­ja Ve­le­saj­ma po­pu­ni­la sa­mo dva pa­vi­ljo­na

Saj­mo­vi Otvo­ren Je­sen­ski ve­le­sa­jam, još se skup­lja­ju pri­ja­ve za Pos­lov­ni tje­dan

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - BI­SER­KA RA­NO­GA­JEC

SVe­li­ki pla­no­vi

Iz Ve­le­pos­lans­tva Polj­ske, ovo­go­diš­nje zem­lje part­ne­ra, ža­le se ka­ko je zbog no­ve kon­cep­ci­je ZV-a do­šao ma­nji broj iz­la­ga­ča je­ćam se vre­me­na kad je ov­dje bi­la ve­li­ka gu­žva, a da­nas ni­je ta­ko ve­li­ka jer su se pro­mi­je­ni­le okol­nos­ti u gos­po­dar­stvu i pos­lo­va­nju, a i gos­po­dar­ska si­tu­aci­ja ni­je naj­sjaj­ni­ja – re­kao je ju­čer pred­sjed­nik Hr­vat­ske Ivo Jo­si­po­vić pri­li­kom otva­ra­nja Je­sen­skih saj­mo­va na Za­gre­bač­kom ve­le­saj­mu, ne­iz­rav­no po­ru­čiv­ši i što mis­li o no­voj kon­cep­ci­ji ZV-a. Ovo­go­diš­nja po­dje­la na dva ter­mi­na ne­kad naj­ve­će sa­jam­ske pri­red­be ne sa­mo u Hr­vat­skoj već i re­gi­ji re­zul­tat je no­ve she­me pa će se i tra­di­ci­ona­lan su­sret gos­po­dar­stve­ni­ka s pred­stav­ni­ci­ma Vla­de odr­ža­ti u dru­gom di­je­lu. Jo­si­po­vić je do­dao i ka­ko ga uvi­jek, kad do­đe na ZV, uhva­ti nos­tal­gi­ja jer ne­kad je bio im­pre­si­oni­ran ša­re­ni­lom iz­la­ga­ča. Na Je­sen­skim saj­mo­vi­ma u ok­vi­ru ko­jih se do ne­dje­lje odr­ža­va­ju ko­lek­tiv­na izložba Polj­ske kao zem­lje part­ne­ra, sa­jam al­ter­na­ti­ve Mys­tic i sa­jam Ro­be ši­ro­ke po­troš­nje, su­dje­lu­je 184 iz­la­ga­ča iz de­se­tak ze­ma­lja. Od 27. do 30. ruj­na odr­žat će se dru­gi dio, Za­gre­bač­ki pos­lov­ni tje­dan ZG7. On je po­di­je­ljen na spe­ci­ja­li­zi­ra­ne saj­mo­ve EMAT, In­ter­pro­tex i Ener­ge­ti­ka, a o ko­nač­nom bro­ju iz­la­ga­ča upra­va još ni­je iz­vi­jes­ti­la.

Mi­re­la Bar­to­lec, di­rek­to­ri­ca ZV-a, na­po­mi­nje ka­ko je no­va she­ma kre­ira­na na te­me­lju zah­tje­va tr­ži­šta, iz­la­ga­ča i po­sje­ti­te­lja, ali na­gla­ša­va i da je “ZV do­bio ze­le­no svje- tlo Za­gre­bač­kog hol­din­ga da po­kre­ne pri­ču re­di­zaj­na i mo­der­ni­za­ci­je ve­le­saj­ma ko­ji će mo­ći kon­ku­ri­ra­ti saj­mo­vi­ma u re­gi­ji”. Me­đu­tim, od ukup­no 40 ha­la sa­mo su dvi­je po­pu­nje­ne iz­la­ga­či­ma, što uka­zu­je na dalj­nji pad pos­lo­va­nja ZVa. Ka­ko je Pos­lov­ni dnev­nik već pi­sao, sve iz­lož­be ima­ju ma­nje pri­ho­de od 35 do 80 pos­to, a ne­ke od naj­do­ho­dov­ni­jih po­put Auto i Tran­s­port Showa bi­le su čak ot­ka­za­ne. ZV je 2010. za­vr­šio u gu­bit­ku od 47 mi­li­ju­na ku­na, ali je Upra­va obe­ća­la da će ga ove go­di­ne sma­nji­ti na 30 mi­li­ju­na. Za gu­bit­ke kri­ve re­ce­si­ju, ko­mu­nal­ne nak­na­de ko­je iz­no­se i do 20 mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje, a na­pla­ću­je im vlas­nik, te sma­nje­nje bro­ja za- ku­pa­ca i iz­la­ga­ča. Pri­mje­ri­ce, pri­ho­di Je­sen­skog ve­le­saj­ma bi­li su do­ne­dav­no 15 mi­li­ju­na ku­na, u 2008. su se sma­nji­li na 8,6 mi­li­ju­na, u 2009. na 4,9, a la­ni na 2,6 mi­li­ju­na ku­na.

Ne­ma obe­ća­va­ju­ćih su­sre­ta

No­va she­ma ZV-a te­ško da će po­ve­ća­ti pri­ho­de jer se iona­ko ma­li broj iz­la­ga­ča di­je­li na dva di­je­la, što još i po­ve­ća­va tro­ško­ve. Da­nas ZV tra­je sa­mo zbog tradicije i mno­gi ga po­put Jo­si­po­vi­ća gle­da­ju s nos­tal­gi­jom. Bo­že­na Bor­kow­ska, iz Ve­le­pos­lans­tva Polj­ske ko­je or­ga­ni­zi­ra nastup 27 tvrt­ki, sma­tra da bi doš­lo vi­še iz­la­ga­ča da ni­je sa­jam po­di­je­ljen. Za mno­ge ZV ni­je za­nim­ljiv jer ne­ma pos­lov­nih su­sre­ta ni obe­ća­va­ju­ćih inves­ti­ci­ja.

PD

Mi­re­la Bar­to­lec, di­rek­to­ri­ca ZV-a, i Ivo Jo­si­po­vić, pred­sjed­nik Hr­vat­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.