Po­tra­ga za bu­duć­nos­ti tu­riz­ma

Kon­fe­ren­ci­ja U Pe­tr­ča­ne do­la­ze tu­ris­tič­ki gos­po­dar­stve­ni­ci iz Hr­vat­ske i ino­zem­s­tva

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - KSE­NI­JA KA­LE

USu­di­oni­ci kon­fe­ren­ci­je tra­že od­go­vo­re na pi­ta­nja ka­ko do no­vih inves­ti­ci­ja u hr­vat­skom tu­riz­mu i ka­ko od des­ti­na­ci­je do bren­da Pe­tr­ča­ni­ma po­kraj Za­dra 22. i 23. ruj­na odr­žat će se tre­ći me­đu­na­rod­ni sim­po­zij “Hr­vat­sko ho­te­li­jer­stvo i tu­ri­zam” u or­ga­ni­za­ci­ji Hr­vat­sko-aus­trij­ske tr­go­vin­ske ko­mo­re i gru­pe inves­ti­to­ra Aus­tri­an ho­tel inves­tors in Cro­atia te Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca – Udru­ge ugos­ti­telj­stva i tu­riz­ma. Glav­ni me­dij­ski part­ner je Pos­lov­ni dnev­nik.

Na kon­fe­ren­ci­ji će su­dje­lo­va­ti pred­stav­ni­ci tu­ris­tič­ko­ga gos­po­dar­stva iz Hr­vat­ske i ino­zem­s­tva ka­ko bi sa­gle­da­li ulo­gu pri­vat­nog i jav­nog sek­to­ra u dalj­njem ras­tu i ra­zvo­ju hr­vat­ske tu­ris­tič­ke po­nu­de. Me­đu su­di­oni­ci­ma sku­pa oče­ku­ju se broj­ni pred­stav­ni­ci ho­te­li­jer­stva i tu­riz­ma. Ovo­go­diš­nja je kon­fe­ren­ci­ja us­mje­re­na na tra­že­nje od­go­vo­ra na pi­ta­nja ka­ko do no­vih inves­ti­ci­ja u

PIXSELL

Sim­po­zij u ho­te­lu Fal­kens­te­iner

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.