ZBOG ŠPI­JU­NI­RA­NJA KON­KU­REN­CI­JE

E-BAY POD IS­TRA­GOM

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Za­pos­le­ni­ci eBaya pod sum­njom su da su se, u nas­to­ja­nji­ma da ra­zvi­ju stra­ni­cu za obja­vu ma­lih ogla­sa, oko­ris­ti­li po­vjer­lji­vim in­for­ma­ci­ja­ma o kon­ku­rent­skoj stra­ni­ci Cra­ig­s­list. Is­tra­ži­te­lji po­seb­no pro­vje­ra­va­ju os­ni­va­ča eBaya Pi­er­rea Omidya­ra, ali i Jo­shuu Sil­ver­ma­na, biv­šeg pred­stav­ni­ka eBaya u Cra­ig­s­lis­to­vu od­bo­ru. EBay i Cra­ig­s­list već se go­di­na­ma pov­la­če po su­do­vi­ma. Ebay tvr­di da Cra­ig­s­list že­li uma­nji­ti nji­ho­va vlas­nič­ka pra­va, a Cra­ig­s­list op­tu­žu­je eBay za pro­tu­za­ko­ni­to ko­ri­šte­nje vlas­nič­kih pra­va či­me su doš­li do po­vjer­lji­vih in­for­ma­ci­ja o nji­ho­voj stra­ni­ci ma­lih ogla­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.