Mo­bil­no pos­lo­va­nje

Poslovni Dnevnik - - It&logistika -

De­talj­na vre­men­ska prog­no­za

Da­rio Ca­rić iz Spli­ta iz­ra­dio je mo­bil­nu apli­ka­ci­ju za vre­men­sku prog­no­zu CroFo­re­cast. Ova po­pu­lar­na apli­ka­ci­ja, dos­tup­na za iP­ho­ne, tre­nut­no je u ver­zi­ji 3.3 i pro­da­je se za dva do­la­ra. Omo­gu­ću­je pre­gled vre­men­ske prog­no­ze za ci­je­lu Hr­vat­sku do tjed­na da­na una­pri­jed, za­tim tem­pe­ra­tu­re mo­ra, smje­ro­va i ja­či­ne vje­tra, vre­men­ske sa­te­lit­ske snim­ke te sa­te­lit­ske ani­ma­ci­je. K to­me je mo­gu­će do­bi­ti UV in­dek­se za oda­bra­nu lo­ka­ci­ju kao i dru­ge vre­men­ske in­for­ma­ci­je. Da­rio Ca­rić do sa­da je iz­ra­dio niz mo­bil­nih apli­ka­ci­ja, me­đu ko­ji­ma su OIB, iNa­mes, Croatian Fer­ry i Iz­bo­ri 2011., a dio ih je me­đu naj­tra­že­ni­jim u hr­vat­skom Ap­pSto­reu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.